Ogólna charakterystyka problemu

Osoby po zakończeniu kary pozbawienia wolności spełniające kryteria dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej mogą zostać objęte pomocą ośrodka.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Osoby opuszczające Zakład Karny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłosić się we właściwym ośrodku pomocy  ze względu na miejsce pobytu celem ubiegania się o przyznanie pomocy. Osoba zwolniona z Zakładu Karnego winna okazać pracownikowi socjalnemu Świadectwo Zwolnienia z Zakładu Karnego. Procedura rozpatrywania wniosku nie różni się zasadniczo od postępowania wobec wniosków od pozostałych podopiecznych. Osoby po zwolnieniu z Zakładu Karnego mogą ubiegać się również o pomoc w Sądzie z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. W tym celu należy skontaktować się kuratorem w Sądzie.

Istotne jest również, aby osoby opuszczające Zakład Karny niezwłocznie zgłosiły się w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokonały faktu rejestracji jako osoby bezrobotne. Zarejestrowanie w PUP umożliwia korzystanie z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku osób, które w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności utraciły lokal mieszkalny bądź nie mogą wrócić do miejsca ostatniego pobytu nie pozostaną zostawione samym sobie. Bowiem na terenie Grudziądza funkcjonuje Schronisko dla Bezdomnych mężczyzn jak i kobiet. Schroniska w pełni zabezpieczają najpilniejsze potrzeby swoich podopiecznych - w szczególności w zakresie udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania. O  przyjęciu do Schroniska decyduje Kierownik Schroniska w porozumieniu z  tutejszym ośrodkiem (w sprawie byłych mieszkańców Grudziądza nie jest wymagane pisemne skierowanie).

Ogólna charakterystyka problemu

Osoba, rodzina która poniosła straty w wyniku jakiegoś zdarzenia losowego np. kradzieży, pożaru, zalania mieszkania, klęski żywiołowej lub ekologicznej bądź znalazła się w sytuacji kryzysowej i własnym staraniem nie jest w stanie przezwyciężyć tychże trudności może liczyć na pomoc ze strony ośrodka.

Formy pomocy dostępne w MOPR

 • pomocą obejmuje się osoby/rodziny bez względu na posiadany dochód
 • zasiłek celowy, który nie musi podlegać zwrotowi
 • pomoc w odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
 • poradnictwa specjalistycznego w szczególności: pomoc konsultanta psychologa, pomoc konsultanta prawnika
 • w ramach interwencji kryzysowej udziela się schronienia dostępnego przez całą dobęOgólna charakterystyka problemu

 • Największą skalę problemu stanowi uzależnienie od alkoholu. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn , ale i w coraz większym zakresie dotyczy także kobiet.
 • Uzależnienie od narkotyków, środków odurzających jest głównie rozpowszechnione wśród osób młodych.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Na terenie naszego miasta osoby uzależnione mogą szukać pomocy:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Ratuszowa 1, tel. 56 45 10 306
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień ul. Sikorskiego 34/36 , tel. 56 46 123 92Klub Abstynenta "Alicja" ul. Toruńska 6, tel. 56 46 239 39
 • Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży ul. Śniadeckich 6A, tel. 56 46 222 63
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: pomoc pracownika socjalnego i psychologa mająca na celu motywowanie do leczenia osoby uzależnionej.

Ogólna charakterystyka problemu

"Uchodźca to osoba, która z uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego państwa". (Konwencja Genewska z 1951r).

Osoba, która posiada status uchodźcy może zgłosić się do ośrodka pomocy w celu uzyskania pomocy w ramach indywidualnego programu integracji. Pomoc nie przysługuje uchodźcy będącemu małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Formy pomocy w celu integracji uchodźców:

 • Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 • Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Specjalistyczne poradnictwo

 

 

Ogólna charakterystyka problemu

Problem osób starych dotyczy głównie osób samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

W przypadku osób starych szukających towarzystwa, wsparcia z pomocą wychodzi :

 • Dom Dziennego Pobytu ul. Piłsudskiego 111, tel. 56 46 206 37

Dom Dziennego Pobytu prowadzi działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4. Obiekt pierwszy dysponuje 60 miejscami, natomiast drugi 40 miejscami. Dom zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia.

Do podstawowych zadań Domu należy zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych poprzez:

 1. stworzenie dogodnych warunków do dziennego przebywania osób zakwalifikowanych,
 2. zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych (zajęcia w grupach zainteresowań, specyfika dni tygodnia w DDP, wyjazdy, wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych miasta) oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
 3. organizowanie terapii zajęciowej (zajęcia usprawniające, rozwijające zainteresowania, organizowanie wystaw prac),
 4. zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu (trzy posiłki),
 5. współpraca z placówkami pomocy społecznej, klubami seniorów,
 6. opieka medyczna.

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem W Grudziądzu usługi opiekuńcze są świadczone przez PKPS.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczy  PCK.

Odpłatność za usługi wynika z przepisów uchwały Nr XXX/104/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnej do 100% ( 701 zł) - nieodpłatnie
 • Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie do 100%  ( 528 zł) - nieodpłatnie

Stawki obowiązujące za godzinę świadczonych usług :

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej : 19,65
 • Polski Czerwony Krzyż: 19,85
 • Psychiatryczne: 19,85 dla osoby dorosłej, dla dzieci od 80 zł

Osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia wymagają całodobowej opieki mogą ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Procedura ubiegania się o umieszczenie w DPS rozpoczyna się od złożenia wniosku  osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego w MOPR u pracownika socjalnego. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i sporządzeniu wywiadu środowiskowego wydana zostaje decyzja administracyjna o umieszczeniu, zakwalifikowaniu w odpowiednim DPS, bądź odmowie umieszczenia w DPS.