Ogólna charakterystyka problemu

  Przemoc w rodzinie ( domowa ) to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc  w rodzinie (domowa) ma różne formy: przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

 • Jest intencjonalna: Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 
 • Siły są nierówne: W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.
 • Narusza prawa i dobra osobiste: Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 • Powoduje cierpienie i ból: Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

 Lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A w Grudziądzu, tel. 56-69 68 700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zespół interdyscyplinarny ul. Waryńskiego 36 w Grudziądzu, tel. 56-69 68 788, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Komenda Miejska Policji ul. ul. Chełmińska 111 w Grudziądzu, tel. 997 lub 112
 4. Pogotowie ratunkowe ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, tel. 999 lub 112
 5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Ratuszowa 1 w Grudziądzu, tel. 56-45 10 306, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Innych Uzależnień ul. Sikorskiego 34/36 w Grudziądzu, tel. 56-46 12 392, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Opiekun dziecka - ofiary przestępstwa ul. Śniadeckich 6A w Grudziądzu – punkt funkcjonujący w ramach Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, tel. 727 797 214 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Sąd Rejonowy ul. ul. Sikorskiego 19/23 w Grudziądzu, tel. 56-45 05 900
 9. Hostel dla osób będących w kryzysie ul. Waryńskiego 36 w Grudziądzu, tel. 56- 46 401 90, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Możesz również zadzwonić do:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
 • Konsultacje w sprawie przemocy wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002, czynny całą dobą, 7 dni w tygodniu, mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listowną pod adresem Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, https://www.niebieskalinia.pl/
 • "Kujawsko – Pomorska Niebieska linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie tel. 800 154 030, czynny codziennie w godzinach 17.00 -21.00 http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, Fundacja „Dajemy dzieciom siłę” tel. 116-111, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu https://116111.pl
 • Dziecięcy Telefon Zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka tel. 800 12 12 12, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu https://brpd.gov.pl/

Ogólna charakterystyka problemu

KTO TO JEST "BEZROBOTNY"
Osoby bezrobotne to osoby niepobierające nauki w szkole dziennej, zdrowe i gotowe do podjęcia pracy w danym zawodzie, ale z powodu braku zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że osoby te powinny także oprócz powyższych, spełniać warunek ukończenia osiemnastu lat oraz warunek pozostawania w wieku aktywności zawodowej (szczegółowe kryteria osoby bezrobotnej określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Najoględniej mówiąc Bezrobotny to człowiek, który chce pracować i aktywnie poszukuje pracy, ale nie może utrzymać zatrudnienia.

Bezrobocie to sytuacja, w której istnieje grupa osób zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nieznajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia.

Jest to najbardziej dotkliwy problem, który rodzi inne problemy, tj. alkoholizm, ubóstwo, a nawet może prowadzić do bezdomności. Wysoka stopa bezrobocia w Grudziądzu powoduje stałe ubożenie mieszkańców naszego miasta.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Wszystkie osoby pozostające bez zatrudnienia powinny dokonać faktu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy ul Parkowa 22. PUP niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w/w ustawie.

WAŻNE: osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Mieszkańcy Grudziądza mogą liczyć na pomoc ze strony naszego ośrodka. Rodziny osób bezrobotnych zostaną objęte pomocą społeczną, o ile spełniają kryteria określone w Ustawie o pomocy społecznej. W celu uzyskania wsparcia należy zgłosić się do pracowników socjalnych Ośrodka.

Ogólna charakterystyka problemu

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Niepełnosprawność, zgodnie z kryterium ustawowym, to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw według bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożność bądź trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie wynikające z naruszenia sprawności organizmu.
Ważne: Zgodnie z obowiązującym prawem ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej.
Dla potrzeb MOPR osoba ubiegająca się o wsparcie winna przedłożyć ważne orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia:

 • o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
 • o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
 • o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo
 • o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Formy pomocy na terenie Grudziądza:
Bezpośrednią pomoc dla osób niepełnosprawnych realizują:

Dostępne miejsca rehabilitacji:

 • OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych, ul. Moniuszki 13a, tel. 56 64 32 281
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wł. Biegańskiego, ul. Dr. L. Rydygiera , tel. 56 64 144 44
 • Centrum Rehabilitacji im. Biskupa Jana Chrapka, ul. Piłsudskiego 14, tel. 56 64 11 669
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Kochanowskiego 11-13 tel. 56 69 68 200

Ponadto:

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu
 • Dom Dziennego Pobytu
 • Dom Dziennego Pobytu dla osób niesamodzielnych
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Dom Pomocy Społecznej
 • mieszkania chronione.

Ogólna charakterystyka problemu

 Za osobę bezdomną należy uznać - osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Dla Kobiet

Bezdomnym kobietom schronienie udziela Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 36, tel. 56 46 40 190.

Dla Mężczyzn

Koło Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta udziela schronienia bezdomnym mężczyznom, zabezpiecza również niezbędną odzież i jeden gorący posiłek dziennie. Towarzystwo prowadzi:

 • schronisko: ul. Parkowa 22/24, tel. 56 64 104 10, 56 64 330 64
 • noclegownia: ul. Parkowa 22/24, tel. 56 64 330 64

Osoby Bezdomne

 • Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty gwarantuje bezdomnym gorący posiłek  oraz odzież, ul. Klasztorna 6, tel. 56 64  294 44

Jeżeli ktokolwiek zna miejsca koczowania osób bezdomnych  powinien niezwłocznie zgłosić  ten fakt telefonicznie do jednego z niżej wymienionych podmiotów:

 • Straż Miejska , ul. Piłsudskiego 51, tel. 56 45 10 361
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Waryńskiego 34A tel. 56 69 68 750
 • Komenda Miejska Policji, ul. Chełmińska 111, tel. 56 47 75 45 221

Bezdomny w celu uzyskania pomocy powinien zgłosić się do pracownika socjalnego MOPR lub bezpośrednio do schroniska.