Ogólna charakterystyka problemu

Problem osób starych dotyczy głównie osób samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

W przypadku osób starych szukających towarzystwa, wsparcia z pomocą wychodzi :

 • Dom Dziennego Pobytu ul. Piłsudskiego 111, tel. 56 46 206 37

Dom Dziennego Pobytu prowadzi działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4. Obiekt pierwszy dysponuje 60 miejscami, natomiast drugi 40 miejscami. Dom zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia.

Do podstawowych zadań Domu należy zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych poprzez:

 1. stworzenie dogodnych warunków do dziennego przebywania osób zakwalifikowanych,
 2. zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych (zajęcia w grupach zainteresowań, specyfika dni tygodnia w DDP, wyjazdy, wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych miasta) oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
 3. organizowanie terapii zajęciowej (zajęcia usprawniające, rozwijające zainteresowania, organizowanie wystaw prac),
 4. zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu (dwa posiłki),
 5. współpraca z placówkami pomocy społecznej, klubami seniorów,
 6. opieka medyczna (porady).

Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem W Grudziądzu usługi opiekuńcze są świadczone przez PKPS.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczy  PCK.

Odpłatność za usługi wynika z przepisów uchwały Nr LVI/458/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnej do 100% (776 zł) - nieodpłatnie
 • Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie do 100%  (600 zł) - nieodpłatnie

Stawki obowiązujące za godzinę świadczonych usług :

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej : 25,70
 • Polski Czerwony Krzyż: 25,90
 • Psychiatryczne: 25,90 dla osoby dorosłej, dla dzieci od 86 zł

Osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia wymagają całodobowej opieki mogą ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Procedura ubiegania się o umieszczenie w DPS rozpoczyna się od złożenia wniosku  osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego w MOPR u pracownika socjalnego. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i sporządzeniu wywiadu środowiskowego wydana zostaje decyzja administracyjna o umieszczeniu, zakwalifikowaniu w odpowiednim DPS, bądź odmowie umieszczenia w DPS.

Ogólna charakterystyka problemu

Kryzys psychiczny to szczególnie trudne doświadczenie, często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie jednostki. Wyróżnia się następujące kryzysy psychiczne:

 • kryzysy rozwojowe - to wydarzenia zachodzące w toku rozwoju, powodujące gwałtowną zmianę luz życiowy zwrot
 • kryzysy sytuacyjne - kryzysy, które pojawiają się w sytuacjach rzadkich i nadzwyczajnych, których człowiek nie może kontrolować i przewidywać
 • kryzysy egzystencjalne - to wewnętrzne konflikty i lęki związane z celowością życia, wolnością i niezależnością
 • kryzysy środowiskowe - dochodzi do nich gdy wydarza się naturalna, bądź spowodowana przez człowieka katastrofa

 Kryzys oznacza nie tylko groźbę dla rozwoju osobowości, lecz także szansę dla niej. Pozytywne przezwyciężenie kryzysu pozwala na osiągnięcie wyższego stopnia samorozwoju.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z lekarzem psychiatrą w NZOZ, jeżeli pomoc lekarza psychiatry okaże się niewystarczająca wówczas pomocy należy szukać:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Roty Grudziądzkiej 6, tel. 56 46 10 652
 2. Oddział Dzienny Psychiatryczny – Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Rydygiera 15/14, tel. 56 64 14 730
 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Legionów 57, tel. 56 644 09 77
 4. Dzienny Oddział Psychiatryczny ul. Legionów 57, tel. 56 644 09 59

Dla dzieci i młodzieży:

 1. Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży ul. Korczaka 25, tel. 56 45 02 340(centrala Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzemięcin)
 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Korczaka 23,  tel. 56 46 448 05

Pomoc z MOPR

Osoby, które nie radzą sobie w środowisku mogą mieć zapewnione specjalistyczne usługi psychiatryczne.

Ogólna charakterystyka problemu    

Dotyczy głównie dzieci i młodzieży, która nie ma zapewnionej należytej opieki ze strony swoich opiekunów. Jednak problem ten także dotyczy rodzin, gdzie dzieci swoim zachowaniem sprawiają tak duże kłopoty, z którymi opiekunowie sobie nie radzą.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

JAK ZAREAGOWAĆ?
W przypadku stwierdzenia niewydolności wychowawczej, nienależytego sprawowania opieki przez rodziców wobec dzieci należy o takim fakcie poinformować Sąd Rodzinny. Informację można także zgłosić w MOPR. Wówczas ośrodek pomocy wszczyna postępowanie mające na celu ustalenie faktycznej sytuacji. O ile zajdzie podejrzenie nienależytego wypełniania obowiązków przez rodziców pracownik socjalny zgodnie z art.11 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeprowadzi wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu i stwierdzeniu potrzeby zapewnienia rodzinie opieki asystenta, pracownik socjalny zawnioskuje o powyższe do kierownika ops.

Dopuszczalna jest również sytuacja, gdy dziecko z uwagi na konflikt w domu rodzinnym nie chce dłużej przebywać pod opieką rodziców. Wówczas samo zgłasza się do Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel. 56 46 21 871.

Ogólna charakterystyka problemu

Długotrwała choroba oznacza utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie w pełni sprawnego funkcjonowania w środowisku z uwagi na stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy.   

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Osoby schorowane, które nie są w stanie zaspokoić we własnym zakresie codziennych potrzeb życiowych mają zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze są świadczone maksymalnie w wymiarze 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku. Z uwagi na indywidualne potrzeby mogą być realizowane:

 • usługi opiekuńcze, świadczone przez PKPS
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez PCK.

Pomoc ze strony MOPR

W celu uzyskania usług opiekuńczych musi wpłynąć od osoby zainteresowanej wniosek. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w dni robocze w godzinach 7.45 -9.30 lub 14.15 – 15.30 w Kasie MOPR lub nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Zespołu ds. osób starszych i niepełnosprawnych Działu Usług Społecznych i Interwencji Kryzysowej, kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 -15.30, numery: 56 69 68 756, 56 69 68 757, 56 69 68 758, 56 69 68 763, 56 69 68 770, 56 69 68 771. Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pracownik socjalny sporządzając wywiad środowiskowy ustala zakres świadczenia pomocy, tj. ilość godzin, odpłatność za świadczone usługi.