Ogólna charakterystyka problemu

Osoby po zakończeniu kary pozbawienia wolności spełniające kryteria dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej mogą zostać objęte pomocą ośrodka.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Osoby opuszczające Zakład Karny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą zgłosić się we właściwym ośrodku pomocy  ze względu na miejsce pobytu celem ubiegania się o przyznanie pomocy. Osoba zwolniona z Zakładu Karnego winna okazać pracownikowi socjalnemu Świadectwo Zwolnienia z Zakładu Karnego. Procedura rozpatrywania wniosku nie różni się zasadniczo od postępowania wobec wniosków od pozostałych podopiecznych. Osoby po zwolnieniu z Zakładu Karnego mogą ubiegać się również o pomoc w Sądzie z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. W tym celu należy skontaktować się kuratorem w Sądzie.

Istotne jest również, aby osoby opuszczające Zakład Karny niezwłocznie zgłosiły się w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokonały faktu rejestracji jako osoby bezrobotne. Zarejestrowanie w PUP umożliwia korzystanie z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku osób, które w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności utraciły lokal mieszkalny bądź nie mogą wrócić do miejsca ostatniego pobytu nie pozostaną zostawione samym sobie. Bowiem na terenie Grudziądza funkcjonuje Schronisko dla Bezdomnych mężczyzn jak i kobiet. Schroniska w pełni zabezpieczają najpilniejsze potrzeby swoich podopiecznych - w szczególności w zakresie udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania. O  przyjęciu do Schroniska decyduje Kierownik Schroniska w porozumieniu z  tutejszym ośrodkiem (w sprawie byłych mieszkańców Grudziądza nie jest wymagane pisemne skierowanie).

Ogólna charakterystyka problemu

Osoba, rodzina która poniosła straty w wyniku jakiegoś zdarzenia losowego np. kradzieży, pożaru, zalania mieszkania, klęski żywiołowej lub ekologicznej bądź znalazła się w sytuacji kryzysowej i własnym staraniem nie jest w stanie przezwyciężyć tychże trudności może liczyć na pomoc ze strony ośrodka.

Formy pomocy dostępne w MOPR

 • pomocą obejmuje się osoby/rodziny bez względu na posiadany dochód
 • zasiłek celowy, który nie musi podlegać zwrotowi
 • pomoc w odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
 • poradnictwa specjalistycznego w szczególności: pomoc konsultanta psychologa, pomoc konsultanta prawnika
 • w ramach interwencji kryzysowej udziela się schronienia dostępnego przez całą dobęOgólna charakterystyka problemu

"Uchodźca to osoba, która z uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego państwa". (Konwencja Genewska z 1951r).

Osoba, która posiada status uchodźcy może zgłosić się do ośrodka pomocy w celu uzyskania pomocy w ramach indywidualnego programu integracji. Pomoc nie przysługuje uchodźcy będącemu małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Formy pomocy w celu integracji uchodźców:

 • Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
 • Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Specjalistyczne poradnictwo

 

 

Ogólna charakterystyka problemu

 • Największą skalę problemu stanowi uzależnienie od alkoholu. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn , ale i w coraz większym zakresie dotyczy także kobiet.
 • Uzależnienie od narkotyków, środków odurzających jest głównie rozpowszechnione wśród osób młodych.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Na terenie naszego miasta osoby uzależnione mogą szukać pomocy:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Ratuszowa 1, tel. 56 45 10 306
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień ul. Sikorskiego 34/36 , tel. 56 46 123 92Klub Abstynenta "Alicja" ul. Toruńska 6, tel. 56 46 239 39
 • Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży ul. Śniadeckich 6A, tel. 56 46 222 63
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: pomoc pracownika socjalnego i psychologa mająca na celu motywowanie do leczenia osoby uzależnionej.