Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Powyższe przesłanki szczegółowo opisane w wywiadzie środowiskowym, zawierającym w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę dają rzeczywistą podstawę do umieszczenia w Domu.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi;
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej w myśl art. 59 ust. 1 cytowanej ustawy ustala organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. W myśl art. 61 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy;
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
 1. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

* Ponadto zgodnie z art. 61 ust. 2a ustawy, opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby nie wymienione w ust. 2.

Wykaz domów pomocy społecznej istniejących na terenie miasta Grudziądza

Poniższe jednostki spełniają wymogi standardu określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej 

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu prowadzi działalność w następujących obiektach:

 • dla osób przewlekle psychicznie chorych w obiektach przy ul. Parkowej 12 oraz ul. Armii Krajowej 39 – liczba miejsc 216 ogółem
 • dla osób przewlekle somatycznie chorych w obiekcie przy ul. Nadgórnej 30/32 oraz przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4 – liczba miejsc 196 ogółem

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej ustalany jest corocznie w formie Zarządzenia Prezydenta, które następnie jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy – PATRZ: PRAWO/ Zarządzenia Prezydenta

Organem prowadzącym dla ww. domu pomocy społecznej jest Samorząd Grudziądza.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
w zakresie kierowania: 56 69 68 790
w zakresie umieszczania i ustalania opłaty: 56 69 68 784 i 56 69 68 787

Mieszkania chronione wspierane z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303/4 przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny   i systemie pieczy zastępczej oraz placówki wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Mieszkania chronione treningowe z siedzibą przy ul. Nadgórnej 30/32 przeznaczone są dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się w drodze decyzji kierującej wystawionej przez Dyrektora MOPR. Zgodnie z art.53 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się   o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Powyższe mieszkania mają charakter rotacyjny, a okres na jaki są przydzielane zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspakajania potrzeby mieszkania we własnym zakresie bądź przez miasto (mieszkanie komunalne lub socjalne).

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej. Miesięczną odpłatność ustala się w uzgodnieniu z osobą ubiegająca się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym zgodnie z § 2 Uchwały Nr VI/45/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

Dom Dziennego Pobytu prowadzący działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4.

Obiekt pierwszy dysponuje 60 miejscami, natomiast drugi 40 miejscami. Dom zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia zgodnie z uchwałą Nr XLI/112/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013 roku.
Do podstawowych zadań Domu należy zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych poprzez:

 • stworzenie dogodnych warunków do dziennego przebywania osób zakwalifikowanych (w budynku 6 świetlic, ogród),
 • zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych (zajęcia w grupach zainteresowań, specyfika dni tygodnia w DDP, wyjazdy, wyjścia do instytucji kulturalno oświatowych miasta) oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
 • organizowanie terapii zajęciowej (zajęcia usprawniające, rozwijające zainteresowania, organizowanie wystaw prac),
 • zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu (dwa posiłki),
 • współpraca z placówkami pomocy społecznej, klubami seniorów,
 • opieka medyczna (porady).

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie MOPR, w dni robocze w godzinach 7.45 -9.30 lub 14.15 – 15.30 w Kasie MOPR lub nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Zespołu ds. pomocy instytucjonalnej Działu Usług Społecznych i Interwencji Kryzysowej, kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 -15.30, numer: 56 69 68 784 lub 56 69 68 787. Wniosek można przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Od 2007 roku na terenie Grudziądza, przy ul. Marcinkowskiego 6-8 funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działa przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, oferuje 40 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie gminy miasto Grudziądz. Uczestnicy korzystają ze świadczeń opiekuńczych, zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, rekreacyjno-kulturalnych oraz edukacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. W budynku znajduje się m. in. pracownia rehabilitacyjna, kulturoterapii, zaradności życiowej, multimedialna, kulinarna, artystyczna, gospodarstwa domowego (z pralnią), pokój wypoczynku i wyciszeń, jadłodajnia, pokój socjalny, pokój specjalistów. Pensjonariuszom zapewniany jest posiłek. Realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie gminy miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zlecono po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Grudziądzkiemu Centrum „CARITAS”.

Skierowanie do ŚDS:

Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji MOPR wydanej po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną bądź jej opiekuna prawnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych wraz z adnotacją, czy pacjent należy do osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, czy też osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada- zaświadczenia o dochodzie uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie MOPR w dni robocze w godzinach 7.45 -9.30 lub 14.15 – 15.30 w Kasie MOPR lub nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Zespołu ds. pomocy instytucjonalnej Działu Usług Społecznych i Interwencji Kryzysowej, kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 -15.30, numer: 56 69 68 790. Wniosek można przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odpłatność:

Pobyt w ŚDS jest bezpłatny.