Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że nadal trwa realizacja programu „Wspieraj Seniora” – edycja 2021 , który polega na zapewnieniu usług wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, a także w szczególnych przypadkach osobom poniżej 70 roku życia, którzy decydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.

Osobom starszym oferujemy pomoc w zrobieniu zakupów artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej itp. Koszty zakupów pokrywa senior.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) inne czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. załatwić sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzić psa, itp.

Usługa wsparcia może być świadczona maksymalnie jeden raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, którego realizację wydłużono do 31.12.2021 r.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

W celu skorzystania z ww. programu należy kontaktować się telefonicznie dzwoniąc na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30 pod nr tel. 56 69 68 765 lub 764.

Logo Fundacji EY ora naszego Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej corocznie podejmuje szereg działań mających na celu przybliżenie mieszkańcom Grudziądza tematyki rodzicielstwa zastępczego celem pozyskania kandydatów na rodziców zastępczych dla małoletnich dzieci wymagających zabezpieczenia w takich rodzinach. W związku z powyższym pracownicy MOPR wychodząc naprzeciw tym potrzebom ponownie napisali innowacyjny projekt na ogłoszony konkurs w ramach Fundacji Ernst & Young, która kompleksowo wspiera rozwój, edukację dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

Szczegółowe informacje dot. ww. projektu dostępne są tutaj - kliknij aby się z nimi zapoznać.

Obraz przedstawia Logo MRiPS oraz godła o flagę

Z dniem 08.07.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza nabór kandydatów do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Nabór będzie trwał nieprzerwanie do dnia 02.08.2021 r. włącznie.

Działanie: realizacja programu w ramach resortowego programu ze środków Funduszu Solidarnościowego działającego w ramach zadań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: całkowita wartość Programu wynosi 81.597,64 zł i jest w 100 % finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Pełna treść informacji - kliknij aby się z nią zapoznać.(PDF, 214 KB)

Załącznik nr 1 ”Karta zgloszenie do Programu Opieka wytchnieniowa edycja 2021” - pobierz plik w formacie (PDF, 21 KB) lub (DOCX, 294 KB).

Załącznik nr 2 ”Karta oceny stanu osoby niepelnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM” - pobierz plik w formacie (PDF, 15 KB) lub (DOCX, 285 KB).

Obraz zawiera loga wszystkich 4 partnerów projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pragnie poinformować, iż po raz trzeci realizuje projekt partnerski pn. „Rodzina w Centrum 3” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kontynuacja projektów: „Rodzina w Centrum” i „Rodzina  w Centrum 2”. Projekt ten realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Przedsięwzięcie  współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 12 663 937,00 zł, natomiast dofinansowanie z UE: 10 764 346,45 zł.

Ww. przedsięwzięcie realizowane jest przez MOPR w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz samorządami powiatowymi i miejskimi z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Termin realizacji zadania obejmuje obecnie okres od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Pełna treść informacji - kliknij aby się z nią zapoznać (PDF, 223 KB)

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są tutaj - kliknij aby się z nimi zapoznać.

Obraz przedstawia Logo MRiPS oraz godła o flagę

Z dniem 08.07.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza nabór kandydatów do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Nabór będzie trwał nieprzerwanie do dnia 02.08.2021 r. włącznie.

Pełna treść informacji - kliknij aby się z nią zapoznać.(PDF, 214 KB)

Załącznik nr 1 ”Karta zgłoszenia do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021” - pobierz plik w formacie (PDF, 17 KB) lub (DOCX, 278 KB).