Obraz przedstawia loga Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskiej teleopieki, unii europejskiej (kontury czarne)

Z dniem 6.04.2021 ogłasza się nabór kandydatów do uczestnictwa w projekcie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Nabór będzie trwał nieprzerwanie do dnia 31.05.2021 roku włącznie.

Gmina – miasto Grudziądz przystąpiła jako Partner do realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,  Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19.

Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34 a, 86 – 300 Grudziądz.

Czytaj więcej Informacje o projekcie

Od 1 kwietnia 2021 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze w formie papierowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku i składanie wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem:

 • bankowości elektronicznej,
 • portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia www.empatia.mrpips.gov.pl ,
 • portalu PUE ZUS.

W razie braku możliwości skorzystania z drogi elektronicznej prosimy o pozostawienie wniosku o świadczenie wychowawcze w urnie podawczej, a tylko w wyjątkowych przypadkach w Biurze Obsługi Interesanta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wypłata dodatków energetycznych za styczeń 2021 roku w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nastąpi w dniu 29 stycznia 2021 roku (piątek) w godz. 9.45 – 14.00.

Obraz przedstawia loga: Funduszy Unii Europejskiej, Województwa kujawsko-pomorskiego, Polski i Unii Europejskiej.

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza rozpoczęcie  naboru do projektu „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Grudziądza”.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w biurze Fundacji Inicjatyw Społecznych Źródło, ul. Wyspiańskiego 1-3 w dni robocze, w godz. od 8.00 do 16.00.

Oś priorytetowa:  RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie: RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 
Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: poprawa sytuacji życiowej 43 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu miasta Grudziądz poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania do 31.07.2022 r.  

Grupa docelowa: projekt adresowany jest do 43 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta Grudziądz. Program zakłada, że będą to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu , które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Główne zadania i oferowane wsparcie:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. dostarczanie posiłków  i produktów żywnościowych oraz pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie
 • utrzymywanie porządku i czystości w gospodarstwie domowym, dokonywanie niezbędnych zakupów
 • opieka higieniczna
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza (czynności wynikające z przedłożonego  zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej)
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną).

Pobierz plik PDF z Regulaminem projektu (PDF, 611 KB)

Pobierz plik PDF z formularzem zgłoszeniowym (PDF, 955 KB)

Pobierz plik PDF z oświadczeniem (PDF, 495 KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+) na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać:

od 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem:

 • bankowości elektronicznej,
 • portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl,
 • portalu PUE ZUS,

od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową).

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres w terminie do 30 czerwca 2021 r., świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. W przypadku złożenia wniosku w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Przypominamy:

Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny w wysokości 500,00 zł miesięcznie.