Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Toruniu oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego realizuje projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”  współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, skierowany do osób niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Mając na uwadze skalę potrzeb osób mających trudności w codziennym funkcjonowaniu (tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), ROPS w Toruniu planuje uruchomić usługi pomocowe w postaci pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

Załączniki:

Z dniem 27.03.2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza nabór kandydatów do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Nabór będzie trwał nieprzerwanie do dnia 21.04.2023 r. włącznie.

Działanie: realizacja programu w ramach resortowego programu ze środków Funduszu Solidarnościowego działającego w ramach zadań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: całkowita wartość Programu wynosi 601 944,00 zł  i jest
w 100 % finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rodzaj zadania: zapewnienie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Cel programu: zapewnienie usługi asystenta jako formy pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 28 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, w tym dla 2 osób ze znacznym
– sprzężonym stopniem niepełnosprawności oraz dla 12 osób dorosłych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Grupa docelowa: program skierowany jest do 28 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, w tym dla 2 osób ze znacznym – sprzężonym stopniem niepełnosprawności oraz dla 12 osób dorosłych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Załączniki:

Obraz przedstawia loga m.in Programu Regionalnego Funduszy Europejskich

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt partnerski pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, w ramach którego jednym z elementów jest świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego czyli wsparcie i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych.

Usługi te w głównej mierze będą dotyczyć udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym. Zakres świadczonych usług dotyczy w szczególności:

  • pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
  • pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
  • pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
  • pomocy w praniu odzieży i bielizny;
  • pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
  • informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
  • odwiedzin w szpitalu;
  • wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy.

Z usług w ramach Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. wsparcia w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 56 69 68 766, 56 69 68 767 lub 56 69 68 794.

Kampania, jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

Zależy nam na tym, aby jak największa liczba osób zapoznała się z przekazem kampanii.

Pobierz pliki zawierające plakaty - (ZIP, 9.16MB)