Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że na przełomie IX 2022 i X 2022 roku rozpoczyna realizację projektu socjalnego „Seniorzy wolni od przemocy”. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie przemocy na terenie miasta Grudziądza poprzez przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla seniorów zagrożonych przemocą lub doznających przemocy.

Działania skierowane są do osób starszych, zainteresowanych udziałem w projekcie, a w szczególności tych, które korzystają z oferty Klubów Seniora na terenie Grudziądza. W ramach projektu odbędą się spotkania edukacyjne z pracownikami socjalnymi dla osób starszych między innymi z Klubów Seniora oraz innych zainteresowanych. Spotkania mają dostarczyć uczestnikom podstawowych informacji na temat zjawiska przemocy, zwiększyć ich wiedzę i podnieść świadomość na temat zjawiska przemocy oraz instytucji działających na terenie miasta Grudziądza zajmujących się udzielaniem pomocy i wsparcia w tym zakresie. Projekt zostanie zakończony spotkaniem integracyjnym dla uczestników projektu.

Informujemy, iż wnioski w sprawie przyznania dodatku węglowego są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w biurze ochrony przy wejściu głównym do Ośrodka.

Informujemy, iż od dnia 19.08.2022r. wnioski w sprawie przyznania dodatku węglowego są przyjmowane na parterze w pokoju nr 9 (wejście od strony windy) w godz. od 8:00 do 15:00.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, informuje się o możliwości składania wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438). Wysokość dodatku węglowego wynosi 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego. Szczegółowe informacje zawarte są tutaj – link do informacji o dodatku węglowym

Dodatek węglowy jest świadczeniem jednorazowym, przysługującym wyłącznie w 2022r., przyznawanym na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie w formie papierowej w Dziale Dodatków Mieszkaniowych (parter pokój 10, 11, 12 ) w godz. od 8:00 do 15:00.

Papierowe druki wniosków dostępne są:

  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1 oraz ul. Mickiewicza 28/30
  • w Miejskim Punkcie Informacyjnym w Centrum Handlowym Alfa przy ul. Chełmińskiej 4

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022r.

W celu sprawnej wypłaty świadczeń prosimy o podawanie we wnioskach numeru konta, na który ma zostać przelany dodatek węglowy.

O dostępności wniosków  w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będziemy informować w kolejnym komunikacie.