Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, tj. peletu drzewnego, drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy, oleju opałowego i gazu skroplonego LPG są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w biurze ochrony przy wejściu głównym do Ośrodka.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła informujemy o możliwości składania wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. 

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych wynosi:

  • 3.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 2.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 1.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Dodatek dla gospodarstw domowych jest świadczeniem jednorazowym, przysługującym wyłącznie w 2022r., przyznawanym na wniosek osoby zainteresowanej.

Uwaga!

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie w formie papierowej w Dziale Dodatków Mieszkaniowych na parterze, pokój 9 (wejście od strony windy) w godz. od 8:00 do 15:00.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022r.

W celu sprawnej wypłaty świadczeń prosimy o podawanie we wnioskach numeru konta, na który ma zostać przelany dodatek.

O dostępności wniosków  w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu będziemy informować w kolejnym komunikacie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, iż w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z którą dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, a w przypadku wniosków złożonych po dniu 30 października 2022 r. wypłata następuje do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, iż wypłata dodatków węglowych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie - miasto Grudziądz i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Gmina – miasto Grudziądz złożyła zapotrzebowanie na ww. środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.