O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A codziennie w dniach roboczych od godz. 8.00 do 13.00 w pokoju nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Wnioski składa się nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych można pobrać jn:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne. Odbiorca pali gazowych w gospodarstwach domowych to osoba, która dokonuje zakupu paliwa w znaczeniu pierwotnym jako strona umowy z dostawca paliwa (umowa do wglądu),
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy. 

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w ramach projektu socjalnego  wznowił działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób będących w kryzysie.   

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby będące mieszkańcami Grudziądza, dotknięte kryzysem związanym m.in. z doświadczaniem przemocy w rodzinie, osoby zagrożone przemocą lub doświadczające kryzysu w związku z uzależnieniem lub współuzależnieniem od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Celem głównym projektu jest udzielanie specjalistycznego wsparcia mieszkańcom Grudziądza, którzy są w stanie kryzysu poprzez uruchomienie Punktu Konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny jest czynny  od 12.01.2023 do 21.12.2023  w każdy czwartek w godzinach  15.30 – 17.30, w siedzibie MOPR ul. Waryńskiego 36.

 Dyżury pełnią:

 • starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej nr tel. 56 69 68 782, -786 lub -789 (pok. 6, 7 lub 8)
 • radca prawny nr tel. 56 69 68 788 (pok. 1)
 • psycholog nr tel. 56 69 68 785 (pok. 9)

 Ponadto w każdy pierwszy weekend miesiąca dyżur telefoniczny pełnić będzie (wyjątek stanowi styczeń, dyżur 28-29.01.2023):

 • starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej w godz. 15.00-17.00  nr tel. 459 594 220
 • psycholog w godz. 17.00-19.00 nr tel. 459 594 221

 Konsultacje odbywają się telefonicznie oraz podczas osobistego kontaktu po uzgodnieniu telefonicznym z klientem terminu spotkania ze specjalistą.

 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane i potrzebujące wsparcia. Punkt działa nieodpłatnie.

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym dostarczanym za pomocą sieci gazowej (wyłącznie dla celów grzewczych nie ma możliwości zwrotu podatku VAT używanego do gotowania czy podgrzewania wody).

Głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku musi być urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym dostarczanym za pomocą sieci gazowej.

Zwrot VAT przysługuje dla:

 •  jednoosobowych gospodarstw domowych gdy przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2.100 zł
 • wieloosobowych gospodarstw domowych gdy przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.

Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT na podstawie:

 •  dochodów osiągniętych w roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.
 • dochodów osiągniętych w roku 2022 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

Refundacja kwoty VAT będzie wynikała z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie gazu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wnioski o refundacje składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za fakturę.

Aktualnie brak jest rządowego wzoru wniosku. Po jego ogłoszeniu będzie podany kolejny komunikat o możliwości składania wniosków.

W dniu 24 grudnia 2022 r. w związku z realizacją zadania pn. „Organizacja Wieczerzy Wigilijnej dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza”, między godziną 12.00 – 14.00 w siedzibie Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta  przy ul. Parkowej 22a, wydawane będą zestawy posiłków wigilijnych dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku.