Obraz przedstawia loga m.in Programu Regionalnego Funduszy Europejskich

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt partnerski pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, w ramach którego jednym z elementów jest świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego czyli wsparcie i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych.

Usługi te w głównej mierze będą dotyczyć udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym. Zakres świadczonych usług dotyczy w szczególności:

 • pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 • pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
 • pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 • pomocy w praniu odzieży i bielizny;
 • pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
 • informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
 • odwiedzin w szpitalu;
 • wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy.

Z usług w ramach Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. wsparcia w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 56 69 68 766, 56 69 68 767 lub 56 69 68 794.

Kampania, jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

Zależy nam na tym, aby jak największa liczba osób zapoznała się z przekazem kampanii.

Pobierz pliki zawierające plakaty - (ZIP, 9.16MB)

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A codziennie w dniach roboczych od godz. 8.00 do 13.00 w pokoju nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Wnioski składa się nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych można pobrać jn:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne. Odbiorca pali gazowych w gospodarstwach domowych to osoba, która dokonuje zakupu paliwa w znaczeniu pierwotnym jako strona umowy z dostawca paliwa (umowa do wglądu),
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy. 

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w ramach projektu socjalnego  wznowił działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób będących w kryzysie.   

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby będące mieszkańcami Grudziądza, dotknięte kryzysem związanym m.in. z doświadczaniem przemocy w rodzinie, osoby zagrożone przemocą lub doświadczające kryzysu w związku z uzależnieniem lub współuzależnieniem od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Celem głównym projektu jest udzielanie specjalistycznego wsparcia mieszkańcom Grudziądza, którzy są w stanie kryzysu poprzez uruchomienie Punktu Konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny jest czynny  od 12.01.2023 do 21.12.2023  w każdy czwartek w godzinach  15.30 – 17.30, w siedzibie MOPR ul. Waryńskiego 36.

 Dyżury pełnią:

 • starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej nr tel. 56 69 68 782, -786 lub -789 (pok. 6, 7 lub 8)
 • radca prawny nr tel. 56 69 68 788 (pok. 1)
 • psycholog nr tel. 56 69 68 785 (pok. 9)

 Ponadto w każdy pierwszy weekend miesiąca dyżur telefoniczny pełnić będzie (wyjątek stanowi styczeń, dyżur 28-29.01.2023):

 • starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej/starszy specjalista pracy socjalnej w godz. 15.00-17.00  nr tel. 459 594 220
 • psycholog w godz. 17.00-19.00 nr tel. 459 594 221

 Konsultacje odbywają się telefonicznie oraz podczas osobistego kontaktu po uzgodnieniu telefonicznym z klientem terminu spotkania ze specjalistą.

 Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane i potrzebujące wsparcia. Punkt działa nieodpłatnie.