Na pierwszym planie znajduje się srebrna korona z różowymi kryształkami oraz różowym napisem HAPPY BIRTHDAY. Korona leży na stole. Reszta kadry jest rozmazana - za stołem stoi dziewczynka około 10 - letnia. W tle słychać spokojną linię melodyczną.

Dziewczynka siedzi przy stole, rysuje kredkami. W lewej ręce trzyma dwie kredki żółtą i czerwoną, w prawej ma czarną. Na stole leżą inne kredki. Pojawia się na dole zielony pasek    z napisem: Kampania społeczna „Rodzina zastępcza – bezpiecznym domem”. Napis po chwili znika.  

Kadr pokazuje, że dziewczynka narysowała dom z czerwonymi drzwiami oraz dwiema szczęśliwymi postaciami. Na kartce na środku znajduje się niebieska kredka, a w lewym górnym rogu znajduje się linijka. W prawym dolnym rogu znajduje się niebiesko - zielone pudełko z kredkami. 

Przy stole siedzi dziewczynka w prawej ręce ma różowy ołówek z piórkami i rysuje rysunek na kartce papieru. Bliżej kamery na stole leży stosik kredek. Dziewczyna siedzi bokiem do kamery ale widzimy buzię, która się uśmiecha. Dziecko głosem dziecinnym wypowiada słowa „chce mieć kolorowy domek”.

Kamera filmuje z tyłu dwie dziewczynki. Dziewczynka po lewej stronie trzyma w lewej rączce kredki a w prawej żółtą kredkę, którą rysuje. Dziewczynka po prawej stronie obserwuje tą pierwszą.

Dziewczyna około 15 lat zakłada słuchawki na uszy. Zmienia się kadr, pokazany jest telefon komórkowy typu smartfon, na którym wyświetla się teledysk przedstawiający kobietę w czarnych włosach z grzywką.

Ponowna zmiana kadru. Pojawia się wcześniej pokazana dziewczyna z słuchawkami na uszach. W prawej ręce trzyma mikrofon. W lewej trzyma telefon. Dziewczyna śpiewa. Ponowna zmiana kadru. Wyżej wymieniona. dziewczyna siedzi, za nią widać biurko, na którym znajduje się laptop, mikrofon na statywie oraz zapalona lampka biurkowa. Nastolatka opowiada o hobby, chce mieć rodzinę. Pokazane są dwa mikrofony, które stoją na półce.

Kolejny kadr. Na ekranie widzimy śpiewającą ww. dziewczynę, jednakże w tle słychać ciepły, niski głos Prezydenta Grudziądza – Pana Macieja Glamowskiego.  

Dziewczynka siedzi na brązowej kanapie w koronie z napisem HAPPY BIRTHADY (korona z sceny 1) i uśmiecha się do kamery.

Zmienia się kadr. Pokazany jest „od góry” szklany świecznik, w którym pali się świeczka tzw. podgrzewacz. W tle nadal słychać głos prezydenta mówiącego o potrzebach dzieci.

Zmiana ujęcia, kamera pokazuje zamyśloną, smutną dziewczynkę wyglądającą przez drewniane okno, które jest umieszczone w budynku z cegły. Na parapecie znajdują się świąteczne dekoracje: świerk, srebrne szyszki oraz lampki. W mieszkaniu widać światełka na choince. Muzyka spokojna, Prezydent Grudziądza kontynuuje wypowiedź.

Na pierwszym planie pojawia się szara okrągła maskotka, którą trzyma dziewczynka.

Pokazana jest dziewczynka, która wcześniej wyglądała przez okno domu. Siedzi na parapecie, a starsza dziewczynka wyciąga dłoń i pomaga jej zejść z parapetu. W mieszkaniu jest świąteczny wystrój.

Zmiana kadru. Pojawia się Prezydent Grudziądza. Stoi po prawej stronie w kremowej koszuli i marynarce szarej w dużą czarną kratę. W lewym dolnym rogu widnieje biały napis personalizujący wypowiadającego. W pierwszej linijce jest napisane Maciej Glamowski w drugiej linijce PREZYDENT GRUDZIĄDZA. Prezydent znajduje się prawdopodobnie w gabinecie. Na ścianie wiszą dwa obrazy. W lewym rogu pokoju znajduje się zegar stojący. Po lewej stronie jest wielkie brązowe okno. W pokoju znajdują się dwa skórzane fotele, stolik kawowy. W dolnym rogu widać stół i krzesła. Prezydent apeluje o pozostanie rodziną zastępczą.

W następnej scenie rodzina z dziećmi, ubranymi w zimowe kurtki, czapki, szaliki spacerują po uliczkach Grudziądza, widać ceglaną fasadę oraz świąteczną iluminację. W towarzystwie dzieci, z których jedno trzymane jest na rękach przez mężczyznę, dorośli zachęcają do pozostania rodziną zastępczą.

Zmiana kadru. Ukazana uśmiechnięta dziewczynka w czarnej czapce i różowym szaliku. Pojawia się  na dole zielony pasek z napisem: Kampania społeczna „ Rodzina zastępcza – bezpiecznym domem” . 

Pojawia się tablica, na której na szarym tle widnieje niebieski napis: Poszukujemy rodzin zastępczych. Pod spodem znajduje się napis skontaktuj się z nami. Niżej w kolorze zielonym znajduje się napis: Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej  oraz dwa nr telefonu 56 686 87 75 / 56 686 87 81. Po prawej stronie widnieje logo MOPR w Grudziądzu, który przedstawia kolorowy wizerunek rodziny, mama, tata i dziecko. Na górze widnieje czarny skrót MOPR. Pod postaciami znajduje się napis MOPR w Grudziądzu. W  dole zielony pasek z napisem: Kampania społeczna „ Rodzina zastępcza – bezpiecznym domem”.

Na koniec filmu wyświetla się szara tablica, która informuje czarnym napisem, że kampania współfinansowana przez fundację EY. Pod napisem znajduje się logo fundacji, które przedstawia trzymającą się za ręce rodzinę, chłopca, kobietę, mężczyznę i dziewczynkę. Rodzina jest koloru żółtego. Ich cień jest czarny/ciemnoszary. Pod obrazkiem znajduje się żółty napis FUNDACJA, natomiast w kolorze czarnym jest napis EY.

Obraz przedstawia loga Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskiej teleopieki, unii europejskiej (kontury czarne)

Z dniem 6.04.2021 ogłasza się nabór kandydatów do uczestnictwa w projekcie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Nabór będzie trwał nieprzerwanie do dnia 31.05.2021 roku włącznie.

Gmina – miasto Grudziądz przystąpiła jako Partner do realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,  Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19.

Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34 a, 86 – 300 Grudziądz.

ZAKRES WSPARCIA

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie dla 40 osób, będących mieszkańcami Grudziądza w następującym zakresie: Świadczenie usługi teleopieki w postaci urządzenia typu bransoletka, wisiorek lub przycisk SOS z geolokalizacją. Każdy z uczestników projektu wraz z opiekunem/członkiem rodziny/sąsiadem itp. zostanie przeszkolony z obsługi i konserwacji urządzenia. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestnik po wciśnięciu przycisku SOS połączy się za pomocą urządzenia z Telecentrum. Pracownik Telecentrum na podstawie rozmowy z uczestnikiem podejmie decyzję o powiadomieniu o zaistniałej sytuacji osoby wskazanej do kontaktu lub powiadomi pogotowie ratunkowe. Geolokalizacja urządzenia pozwoli na ściągnięcie aktualnej lokalizacji uczestnika, co jest szczególnie ważne kiedy zagrożenie nastąpi poza miejscem zamieszkania. Usługa jest bezpłatna.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach usługi teleopieki jest:

 • odpowiedni zasięg GSM w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu
 • brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z w/w usługi
 • pozytywna ocena możliwości i zdolności technicznych Uczestnika Projektu.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W Projekcie mogą uczestniczyć:

 • osoby zamieszkujące na terenie Grudziądza
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.


Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 1051,50 zł brutto dla osoby samotnej oraz 792 zł brutto na osobę w rodzinie
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Świadczenie usług w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” planowane jest w okresie 07.2021 r. – 12.2023 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać zgłoszenia:

Dodatkowo podczas rekrutacji osoba zainteresowana udziałem w Projekcie przedkłada dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych z formularza zgłoszeniowego.

Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych formularz rekrutacji oraz wszelką dokumentację Projektową podpisuje opiekun prawny.

Kwalifikacji uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna.

Z osobami, które przejdą pozytywnie proces rekrutacji podpisana zostanie umowa dotycząca udziału w Projekcie.

Dokumenty do pobrania:

 • Baza dotycząca funkcjonujących ośrodków pomocy społecznej:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  UL.WARYŃSKIEGO 34A, 86-300 GRUDZIĄDZ

 TELEFON: 56 69 68 700

 FAX: 56 69 68 702

 https:// www.mopr.grudziadz.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dni i godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 -15.30

 • Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie gminy - miasto Grudziądz:

HOSTEL DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE PROWADZONY PRZEZ POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY W GRUDZIĄDZU UL. WARYŃSKIEGO 36, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 46 401 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

placówka pomocy całodobowej

 • Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy:

 

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE UL. WARYŃSKIEGO 34A, 86-300 GRUDZIĄDZ

- psycholog – konsultacje w dni robocze 7.30-15.30, telefoniczne pod numerem 56 69 68 782,  

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- radca prawny - konsultacje w środy 13.30 -15.30, telefoniczne pod numerem 56 69 68 712

- pracownik socjalny Zespołu ds. interwencji kryzysowej - konsultacje w dni robocze w godz.  

  7.30 - 15.30, telefoniczne pod numerem 56 69 68 782, 785,786,789.

 • OPIEKUN DZIECKA - OFIARY PRZESTĘPSTWA UL. ŚNIADECKICH 6A, 86-300 GRUDZIĄDZ – PUNKT FUNKCJONUJĄCY W RAMACH CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO W

 GRUDZIĄDZU

TELEFON: 727 797 214

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

punkt czynny w dni robocze 1 raz w tygodniu, rejestracja telefoniczna możliwa po 1.04.2021

 • PORADNIA RODZINNA UL. ŚNIADECKICH 6A, 86-300 GRUDZIĄDZ FUNKCJONUJĄCA W RAMACH CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO W GRUDZIĄDZU

TELEFON: 56 463 05 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rejestracja telefoniczna w godzinach: 10 – 14 w dni robocze, terminy porad i terapii ustalane indywidualnie, specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KORCZAKA 23a, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 46 44 805

FAX: 56 46 44 806

http://ppp.grudziadz.pl

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dni i godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH UZALEŻNIEŃ UL. SIKORSKIEGO 34/36, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 46 12 392

https://uzaleznienia-grudziadz.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poradnia czynna w dni robocze, rejestracja telefoniczna  w godz. 8-16, terminy porad i terapii ustalane indywidualnie

 • Baza dotycząca miejsc noclegowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

KOŁO GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA UL.PARKOWA 22/24, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 64 330 64

FAX: 56 64 330 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

placówka pomocy całodobowej dla bezdomnych mężczyzn

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY  W GRUDZIĄDZU UL. WARYŃSKIEGO 36, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 46 401 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 placówka pomocy całodobowej dla bezdomnych kobietom

 • Baza dotycząca miejskich/gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

UL. RATUSZOWA 1, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 45 10 306

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dni i godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30

                                             wtorek 7.30 - 17.00

                                             piątek 7.00 -  13.30

 • Baza organizacji pozarządowych w rozumieniu fundacji lub stowarzyszeń, które w swoich zadaniach statutowych przewidują pomoc i wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie:

 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKO - GMINNY W GRUDZIĄDZU UL. WARYŃSKIEGO 36, 86-300 GRUDZIĄDZ  - w zakresie zapewnienia całodobowo schronienia dla ofiar przemocy

TELEFON: 56 46 401 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Baza podmiotów realizujących zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU UL. WARYŃSKIEGO 34A, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 69 68 788

 FAX: 56 69 68 702

 http:// www.mopr.grudziadz.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dni i godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 -15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu poszukuje osób na stanowisko pracownika socjalnego.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym art. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 Wyjaśnienia:

 1. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
 2. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 roku kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r. – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność – mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
 3. Osoby, które rozpoczęły realizację specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia
  2013 r.  muszą udokumentować zrealizowane wymagania wprowadzone przepisami  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r.
  w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. nr 27 poz. 158).

Rozporządzenie określa wykaz godzin przedmiotów (330 godziny) oraz praktyk zawodowych (240 godzin) niezbędnych do zaliczenia w celu uznania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego prosimy o składanie dokumentów w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Pracownik socjalny” w budynku przy ul. Waryńskiego 34A, wrzucając kopertę do znajdującej się w holu głównym skrzynki (pomieszczenie ochrony) lub przesłanie dokumentów drogą pocztową.

Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną (wg wzoru, który można pobrać pod niniejszym ogłoszeniem).

 

Pobierz plik z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (PDF, 118 KB)