Obraz przedstawia loga Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskiej teleopieki, unii europejskiej (kontury czarne)

Z dniem 6.04.2021 ogłasza się nabór kandydatów do uczestnictwa w projekcie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Nabór będzie trwał nieprzerwanie do dnia 31.05.2021 roku włącznie.

Gmina – miasto Grudziądz przystąpiła jako Partner do realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,  Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19.

Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34 a, 86 – 300 Grudziądz.

ZAKRES WSPARCIA

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie dla 40 osób, będących mieszkańcami Grudziądza w następującym zakresie: Świadczenie usługi teleopieki w postaci urządzenia typu bransoletka, wisiorek lub przycisk SOS z geolokalizacją. Każdy z uczestników projektu wraz z opiekunem/członkiem rodziny/sąsiadem itp. zostanie przeszkolony z obsługi i konserwacji urządzenia. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestnik po wciśnięciu przycisku SOS połączy się za pomocą urządzenia z Telecentrum. Pracownik Telecentrum na podstawie rozmowy z uczestnikiem podejmie decyzję o powiadomieniu o zaistniałej sytuacji osoby wskazanej do kontaktu lub powiadomi pogotowie ratunkowe. Geolokalizacja urządzenia pozwoli na ściągnięcie aktualnej lokalizacji uczestnika, co jest szczególnie ważne kiedy zagrożenie nastąpi poza miejscem zamieszkania. Usługa jest bezpłatna.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach usługi teleopieki jest:

 • odpowiedni zasięg GSM w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu
 • brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z w/w usługi
 • pozytywna ocena możliwości i zdolności technicznych Uczestnika Projektu.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W Projekcie mogą uczestniczyć:

 • osoby zamieszkujące na terenie Grudziądza
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.


Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 1051,50 zł brutto dla osoby samotnej oraz 792 zł brutto na osobę w rodzinie
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Świadczenie usług w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” planowane jest w okresie 07.2021 r. – 12.2023 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać zgłoszenia:

Dodatkowo podczas rekrutacji osoba zainteresowana udziałem w Projekcie przedkłada dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych z formularza zgłoszeniowego.

Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych formularz rekrutacji oraz wszelką dokumentację Projektową podpisuje opiekun prawny.

Kwalifikacji uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna.

Z osobami, które przejdą pozytywnie proces rekrutacji podpisana zostanie umowa dotycząca udziału w Projekcie.

Dokumenty do pobrania:

 • Baza dotycząca funkcjonujących ośrodków pomocy społecznej:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  UL.WARYŃSKIEGO 34A, 86-300 GRUDZIĄDZ

 TELEFON: 56 69 68 700

 FAX: 56 69 68 702

 https:// www.mopr.grudziadz.pl

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dni i godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 -15.30

 • Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie gminy - miasto Grudziądz:

HOSTEL DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE PROWADZONY PRZEZ POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY W GRUDZIĄDZU UL. WARYŃSKIEGO 36, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 46 39 496

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

placówka pomocy całodobowej

 • Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy:

 

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE UL. WARYŃSKIEGO 34A, 86-300 GRUDZIĄDZ

- psycholog – konsultacje w dni robocze 7.30-15.30, telefoniczne pod numerem 56 69 68 785, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- radca prawny - konsultacje w środy 13.30 -15.30, telefoniczne pod numerem 56 69 68 712

- pracownik socjalny Zespołu ds. interwencji kryzysowej - konsultacje w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30, telefoniczne pod numerem 56 69 68 782,786,789.

 • OPIEKUN DZIECKA - OFIARY PRZESTĘPSTWA UL. ŚNIADECKICH 6A, 86-300 GRUDZIĄDZ – PUNKT FUNKCJONUJĄCY W RAMACH CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO W

 GRUDZIĄDZU

TELEFON: 727 797 214

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

punkt czynny w dni robocze 1 raz w tygodniu, rejestracja telefoniczna

 

 • PORADNIA RODZINNA UL. ŚNIADECKICH 6A, 86-300 GRUDZIĄDZ FUNKCJONUJĄCA W RAMACH CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO W GRUDZIĄDZU

TELEFON: 56 463 05 60

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rejestracja telefoniczna w godzinach: 10 – 14 w dni robocze, terminy porad i terapii ustalane indywidualnie, specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KORCZAKA 23a, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 46 44 805

FAX: 56 46 44 806

 http://ppp.grudziadz.pl

e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dni i godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 • PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH UZALEŻNIEŃ UL. SIKORSKIEGO 34/36, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 46 12 392

https://uzaleznienia-grudziadz.pl

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poradnia czynna w dni robocze, rejestracja telefoniczna  w godz. 8-17, terminy porad i terapii ustalane indywidualnie

 • Baza dotycząca miejsc noclegowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

KOŁO GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA UL.PARKOWA 22/24, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 64 330 64

FAX: 56 64 330 64

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

placówka pomocy całodobowej dla bezdomnych mężczyzn

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY  W GRUDZIĄDZU UL. WARYŃSKIEGO 36, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 46 39 496

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 placówka pomocy całodobowej dla bezdomnych kobietom

 • Baza dotycząca miejskich/gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

UL. RATUSZOWA 1, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 45 10 306

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dni i godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30

                                             wtorek 7.30 - 17.00

                                             piątek 7.00 -  13.30

 • Baza organizacji pozarządowych w rozumieniu fundacji lub stowarzyszeń, które w swoich zadaniach statutowych przewidują pomoc i wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie:

 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKO - GMINNY W GRUDZIĄDZU UL. WARYŃSKIEGO 36, 86-300 GRUDZIĄDZ  - w zakresie zapewnienia całodobowo schronienia dla ofiar przemocy

TELEFON: 56 46 39 496

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Baza podmiotów realizujących zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU UL. WARYŃSKIEGO 34A, 86-300 GRUDZIĄDZ

TELEFON: 56 69 68 788

 FAX: 56 69 68 702

 http:// www.mopr.grudziadz.pl

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dni i godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 -15.30

 

 • Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego dla osób będących w kryzysie:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU UL. WARYŃSKIEGO 34 A,  86-300 GRUDZIĄDZ

Punkt Konsultacyjny dla osób będących w kryzysie czynny od 12.01.2023 do 22.12.2023  w każdy czwartek w godzinach  15.30 – 17.30, w siedzibie MOPR ul. Waryńskiego 36.

Dyżury pełnią:

 • st. pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej / st. specjalista pracy socjalnej nr tel. 56 69 68 782, -786 lub -789 (pok. 6, 7 lub 8)
 • radca prawny nr tel. 56 69 68 788 (pok. 1)
 • psycholog nr tel. 56 69 68 785 (pok. 9)

Ponadto w każdy pierwszy weekend miesiąca:

 • dyżur telefoniczny pełnić będzie - specjalista pracy socjalnej w godz. 15.00-17.00  nr tel. 459 594 220
 • psycholog w godz. 17.00-19.00 nr tel. 459 594 221

Informacje o Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

 

Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zwanego dalej Ośrodkiem lub Mopr znajduje się przy ulicy Waryńskiego 34A w Grudziądzu.

Budynek ma trzy wejścia.

To zdjęcie przedstawia główne wejście do budynku głównego.

 

Obraz przedsatwia wejscie główne do którego prowadzą schody. Po ich bokach znajdują się poręcze a nad drzwiami daszek. Drzwi są koloru białego.

 

To zdjęcie przedstawia wejście boczne znajdujące się przy windzie (po lewej stronie wejścia głównego) – to wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i dla matek z dziećmi.

 

Obraz przedsatwie wejście do budynku które prowadzi do windy. Prowadzą do niego schody oraz dla osób starszych i matek z dziećmi - podjazd. /drzwi są koloru białego.

 

Wejście do kasy znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego - to wejście jest przeznaczone dla klientów kasy i jest ono odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i dla matek z dziećmi.

 

Obraz przedstawia wejście do kasy. Po bokach znajdują się poręcze. Drzwi są koloru białego.

 

Przed budynkiem głównym jest specjalne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami.

 

Obraz przedsatwie miejsce parkingowe dla osoób niepełnosprawnych. Miejsce jest oznakowane - niebieską farbą i znakiem drogowy.

 

 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze budynku tuż przy windzie.

 

Obraz przedstawia drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są koloru białego i odpowiednio oznaczone piktogramem.

 

Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Obraz przedstawia wnętrze toalety dla osób niepełnosprawnych. WC, umywalka i poręcze.

 

Jeśli chcesz z niej skorzystać poproś o pomoc pracownika ochrony, którego znajdziesz w pomieszczeniu portierni. Portiernia znajduje się po lewej stronie gdy wejdziesz do budynku wejściem głównym. Jeśli potrzebujesz pomocy w innych sprawach to pracownik portierni także pomoże, np. odpowie na pytania, skieruje do właściwego pracownika.

 

Obraz przedstawia pomieszczenie portierni, które posiada białe drzwi oraz okienki przez które można kontaktować się z pracownikiem.

 

Czym zajmuje się Ośrodek?

Tutaj można otrzymać świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne.

W Mopr można złożyć wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych (w tym związanych z niepełnośpranością), wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego oraz w ramach programu Dobry start.

Pracownicy Ośrodka zajmują się także sprawami z zakresu kierowania do domu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej (niebieska karta) oraz dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Kontakt z pracownikami

Zapraszamy do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Żeby załatwić sprawy w Mopr osoby ze szczególnymi potrzebami mogą: napisać pismo i wysłać je na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A 86-300 Grudziądz lub przynieść pismo do sekretariatu.

W okresie trwania pandemii prosimy wcześniej o kontakt telefonicnzy lub z pracownikiem ochrony, który pomoże w kontakcie z właściwym pracownikiem.

Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma, podania, wnioski i dokumenty.

Jak trafić do sekretariatu?

Wchodzisz do budynku wejściem bocznym – od strony windy, a następnie skręcasz w lewo. Teraz wchodzisz schodami lub wjeżdżasz windą na pierwsze piętro.

 

Obraz przedstawia wejście do windy. Drzwi windy są koloru szarego, po boku drzwi znajduje się przycisk do windy.

 

Gdy będziesz już na pierwszym piętrz otwórz poniższe drzwi

 

Obraz przedstawia drzwi którymi wchodzi na korytarz znajdujący się na pierwszym piętrze. Drzwi koloru szarego a na nich tabliczka z napisem pierwsze piętro.

 

i idź do końca korytarza do kolejnych drzwi, które otwierasz i wchodzisz na klatkę schodową.

 

 Obraz przedstawia drzwi koloru szarego z oznaczeniami mówiacymi, że znajdujemy się na pierwszym piętrze.

 

Na klatce schodowej odnajdujesz drzwi oznaczone tabliczką z napisem Sekretariat.

 

Obraz przedsatwia klatkę schodową na pierwszym piętrze tuż przy sekretariacie. Drzwi sekretariatu oznaczoen są tabliczką z napisem sekretariat. Drzwi są koloru szarego.

 

Otwórz drzwi z napisem Sekretariat i wejdź do pomieszczenia. Tutaj nasz pracownik pomoże w załatwieniu sprawy.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 566968700 lub wyślij fax na numer 566968702 .

Możesz też wysłać wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możesz także napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.

Osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny skontaktować się w godzinach pracy Ośrodka co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Mopr, z wyłączeniem sytuacji nagłych, poprzez:

 • zgłoszenie się osobiście w sekretariacie Ośrodka przy ul. Waryńskiego 34A, pok. nr 101;
 • przesłanie prośby o umówienie spotkania na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu: 566968702;
 • zgłoszenie telefonicznej prośby przy pomocy osoby przybranej dzwoniąc pod numer: 566968701.