Dom Pomocy Społecznej

 86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 12, tel. 56 45 175 20, fax. 56 45 175 40

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu prowadzi działalność w następujących obiektach:

  • dla osób przewlekle psychicznie chorych w obiektach przy ul. Parkowej 12 oraz ul. Armii Krajowej 39 – liczba miejsc 216 ogółem
  • dla osób przewlekle somatycznie chorych w obiekcie przy ul. Nadgórnej 30/32 – oraz przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4 – liczba miejsc 196 ogółem

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny

86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 36, tel. 56 46 311 83 lub 56 46 401 90

Współpraca MOPR i PKPS obejmuje w szczególności:

  • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych oraz w wieku poprodukcyjnym
  • pomoc w naturze (odzież, obuwie, przybory szkolne, paczki świąteczne, sprzęt domowy, itp.)
  • organizowanie dla dzieci imprez okolicznościowych (gwiazdka, pikniki itp.)
  • schronienie dla bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu.

Centrum Pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu

86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 36, tel. 56 46 311 83 lub 56 46 401 90

Podmiot funkcjonuje od dnia 1 września 2012 roku. Jest placówką prowadzoną przez Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Grudziądzu na zlecenie gminy miasto Grudziądz.
Centrum zapewniania opiekę osobom nietrzeźwym poprzez:

  • prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych na 8 miejsc
  • całodobowe przyjmowanie osób doprowadzonych (przez funkcjonariuszy Policji lub strażników Straży Miejskiej) z terenu gminy – miasto Grudziądz w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

Centrum udziela pomocy bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu poprzez:

  • prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet  - 25 miejsc
  • prowadzenie hostelu dla osób w stanie kryzysu z terenu gminy – miasto Grudziądz – 10 miejsc

Dom Dziennego Pobytu

86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 111, tel. 56 46 206 37

Placówka wsparcia dziennego prowadząca działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4. Obiekt pierwszy dysponuje 60 miejscami, natomiast drugi 40 miejscami. Dom  zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia.

Urząd Miejski w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, tel. 56 45 10 200

Najczęściej współpracujące wydziały:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, tel. 56 45 10 320 lub 56 45 10 321

Wydział Edukacji

86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 32-36, tel. 56 45 10 310

Powiatowy Urząd Pracy

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 22, tel. 56 64 33 000

MOPR oraz PUP podejmują działania na rzecz tych samych beneficjentów, tj. osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP korzystających z pomocy społecznej. Celem usystematyzowania podejmowanych działań w dniu 8 października 2007 roku podpisane zostało: "Porozumienie o współpracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji  zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu oraz Grudziądzkiego Centrum "Caritas" im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu" (treść porozumienia w załączniku Nr 1).

W dniu 6 maja 2009 r. pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie dotyczące zasad kierowania przez PUP na wniosek MOPR osób zarejestrowanych w PUP i korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego oraz przekazywania informacji o osobach z którymi podpisany jest kontrakt socjalny (treść porozumienia w załączniku Nr 2).

Pobierz Załącznik Nr 1 (PDF, 229 b)

Pobierz Załącznik Nr 2 (PDF, 231 b)

W dniu 4 marca 2016 roku pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie o współpracy dotyczącej Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

 Pobierz Załącznik (PDF, 229 b)

W dniu 29 marca 2016 roku pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach porozumienia o współpracy dotyczącej PAI.

Pobierz Załącznik (PDF, 229 b)

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 111, tel. 56 45 132 22