Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Ogólna charakterystyka problemu

KTO TO JEST "BEZROBOTNY"
Osoby bezrobotne to osoby niepobierające nauki w szkole dziennej, zdrowe i gotowe do podjęcia pracy w danym zawodzie, ale z powodu braku zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że osoby te powinny także oprócz powyższych, spełniać warunek ukończenia osiemnastu lat oraz warunek pozostawania w wieku aktywności zawodowej (szczegółowe kryteria osoby bezrobotnej określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Najoględniej mówiąc Bezrobotny to człowiek, który chce pracować i aktywnie poszukuje pracy, ale nie może utrzymać zatrudnienia.

Bezrobocie to sytuacja, w której istnieje grupa osób zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nieznajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia.

Jest to najbardziej dotkliwy problem, który rodzi inne problemy, tj. alkoholizm, ubóstwo, a nawet może prowadzić do bezdomności. Wysoka stopa bezrobocia w Grudziądzu powoduje stałe ubożenie mieszkańców naszego miasta.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Wszystkie osoby pozostające bez zatrudnienia powinny dokonać faktu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy ul Parkowa 22. PUP niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w/w ustawie.

WAŻNE: osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Mieszkańcy Grudziądza mogą liczyć na pomoc ze strony naszego ośrodka. Rodziny osób bezrobotnych zostaną objęte pomocą społeczną, o ile spełniają kryteria określone w Ustawie o pomocy społecznej. W celu uzyskania wsparcia należy zgłosić się do pracowników socjalnych Ośrodka.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo