Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Grafika: Baner 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą do osób, które składają aktualnie lub będą składały w przyszłości wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego o dokładne wypełnianie wniosków i dołączanie kompletnych załączników. Ma to istotny wpływ na terminy załatwiania spraw. Z dotychczasowych doświadczeń Ośrodka wynika, że najczęstsze nieprawidłowości występujące we wnioskach obejmują :

Niezgodności danych adresowych podanych we wniosku z danymi pozyskanymi z ewidencji PESEL.

 • Brak numerów PESEL poszczególnych członków rodziny lub nieprawidłowe numery PESEL.
 • Pozostawienie niezaznaczonych wymaganych pól w druku wniosku służących określeniu czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko, czy nie, przebywania przez wnioskodawcę lub członka rodziny poza granicami RP.
 • W razie ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko:
  • oświadczenia dotyczące osiąganych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są niezgodne z informacjami pozyskanymi z bazy danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • pozostawienie niezaznaczonych pól w druku wniosku dotyczących osiągania dochodów innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, np. alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, stypendium szkolne.
 • We wnioskach składanych drogą elektroniczną:
  • wnioskodawca oświadcza, że ubiega się o świadczenie na kolejne dziecko w rodzinie, ale jednocześnie wypełnia rubryki wniosku, w których wnosi o przyznanie świadczenia także na pierwsze dziecko, nie dołączając jednak dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia na pierwsze dziecko,
  • nieprawidłowy skład rodziny, np. wnioskodawca wykazuje w składzie rodziny tylko jedno dziecko, podczas gdy ubiega się o świadczenie na drugie dziecko w rodzinie,
  • adres zamieszkania wnioskodawcy jest niezgodny z obszarem terytorialnym gminy – miasto Grudziądz.

Wszystkie wymienione wyżej nieścisłości wymagają zweryfikowania i wyjaśnienia. Często wiążą się z koniecznością złożenia korekty lub uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty, w szczególności :

 • Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w przypadkach stwierdzenia wystąpienia zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny od 2014 r. do chwili złożenia wniosku - dotyczy dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • W razie powstania wątpliwości co do składu rodziny oraz faktu sprawowania opieki nad dzieckiem zaliczonym do składu rodziny - dotyczy dokumentów wskazujących, z którym z rodziców dziecko wspólnie zamieszkuje i na czyim utrzymaniu pozostaje, np. orzeczeń sądu o powierzeniu władzy rodzicielskiej i ustaleniu sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Bardzo duża ilość wniosków jakie złożono w kwietniu, konieczność prowadzenia w wielu przypadkach postępowania wyjaśniającego oraz przerwy w dostępie do baz danych Ministerstwa Finansów i ZUS wpływają na termin rozpatrzenia sprawy. Przewidując wystąpienie takich sytuacji ustawodawca przyjął, że ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego powinna nastąpić w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (chodzi o wnioski złożone w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca br.). Z powyższego wynika, że trzymiesięczny termin załatwienia sprawy upływa przykładowo 1 lipca w przypadku wniosków złożonych 1 kwietnia, 10 sierpnia w przypadku wniosków złożonych 10 maja, we wrześniu w przypadku wniosków złożonych w czerwcu. Jest to maksymalny termin określony przez ustawę. Nie oznacza to, iż wszystkie wnioski będą rozpatrywane w ww. terminach. Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych tutejszego Ośrodka przewiduje, iż wnioski złożone do 30 czerwca powinny zostać rozpatrzone do końca lipca br.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo