Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż w dniu 7 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która wprowadza zmiany m.in. do Programu Rodzina 500 +, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Najważniejsze z nich obejmują:

  • ujednolicenie terminów składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500+) na nowy okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 sierpnia;
  • zmianę sposobu ustalania dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu. Dotychczas wnioskodawca deklarował wysokość dochodu z tego tytułu w oświadczeniu, obecnie będzie on obliczany na podstawie dochodu ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny z uwzględnieniem danych wynikających z zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego przedkładanego przez podatnika ww. podatku;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu, tj. wyłączenie możliwości uznania dochodu za utracony w przypadku ponownego jego uzyskania z tego samego źródła (np. u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej) w okresie trzech miesięcy;
  • zmianę zasad przyznawania świadczenia wychowawczego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka. Warunkiem przyznania ww. świadczeń będzie ustalenie alimentów na rzecz dziecka od jego rodzica ustalonych lub zatwierdzonych przez sąd. Nie dotyczy to przypadków, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone, sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka albo dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  • doprecyzowanie przepisów regulujących przyznawanie świadczenia wychowawczego na dzieci objęte opieką naprzemienną, która powinna być sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach;
  • ograniczenie możliwości pobierania przez tę samą osobę tylko jednego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką;
  • wprowadzenie możliwości pobierania przez tę samą osobę tylko jednego świadczenia w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego), świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz zasiłku dla opiekuna, także w przypadku sprawowania opieki nad różnymi osobami.

Wymienione wyżej zmiany będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.