Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Obraz: logo jednostki
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pilnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Jeżeli jesteś zainteresowany przyjdź, zadzwoń, każdego dnia czekamy na Ciebie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 34A kierownik działu p. 203, II piętro, nr tel. 56/69 68 774 w godz. 7.30 - 15.30 lub skontaktuj się telefonicznie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej pod nr tel. 508 520 166 w godz. 7.00 - 20.00
Szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej: Kliknij tutaj

Podaruj dzieciom lepszą przyszłość i zostań rodziną zastępczą.

Promocja rodzicielstwa zastępczego - zostań rodziną zastępczą

Spot zawiera możliwość odtwarzania nagrania z napisami - proszę kliknąć w oknie odtwarzania na przycisk Napisy kliknij i uruchom napisy w spocie

Transkrypcja spotu - kliknij!

 

Obraz: logo jednostki

Rodzicielstwo zastępcze - informacje, promocja

Co to jest przemoc domowa?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:.

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

 • bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie

Przemoc psychiczna:

 • wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi

Przemoc seksualna:

 • wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi

Inny rodzaj zachowań:

 • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych
 • niszczenie rzeczy osobistych
 • demolowanie mieszkania
 • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie
 • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
 • zmuszanie do picia alkoholu
 • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

Procedura „Niebieskie Karty”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  realizuje procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby dotknięte przemocą domową oraz świadkowie przemocy mogą zgłosić ten fakt następującym podmiotom, które są ustawowo uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”:

 • policji
 • żandarmerii wojskowej
 • asystentowi rodziny
 • pracownikowi socjalnemu jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • przedstawicielom oświaty
 • pracownikom ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny)

Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzeniem Nr 512/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 września 2023 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Grudziądzu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Miejskiej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Sądu Rejonowego. Zadaniem zespołu jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

- inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

- inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

- opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

- powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

- kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą domową w indywidualnych przypadkach. W skład grupy diagnostyczno-pomocowych wchodzi pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i dzielnicowy. W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi także żołnierz Żandarmerii Wojskowej. W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, asystent rodziny, nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego, osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się na podstawie procedury "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową.

Zespół funkcjonuje w strukturze Działu Usług Społecznych i Interwencji Kryzysowej ul. Waryńskiego 36, nr telefonów :

 • 56 69 68 788 (Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego)
 • 56 69 68 783 (z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego)
 • 56 69 68 782, 56 69 68 786, 56 69 68 789 (koordynatorzy grup diagnostyczno-pomocowych)

 
Osoby doznające przemocy domowej na terenie Grudziądza mogą skorzystać ze wsparcia następujących podmiotów:

Hostel dla osób będących w kryzysie ul. Waryńskiego 36 w Grudziądzu - prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny, telefon całodobowy do Hostelu: 56 46 39 496 - zapewnia całodobowe schronienie w specjalnie urządzonych i przygotowanych pokojach, do Hostelu można zgłosić się o każdej porze, nie jest wymagane skierowanie.

Zespół ds. interwencji kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 36, pokoje 6,7,8 pracownicy socjalni telefon: 56 69 68 782, 56 69 68 789, 56 69 68 786; pokój 9 psycholog telefon: 56 69 68 785 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - udziela wsparcia w postaci:

 • poradnictwa psychologicznego
 • poradnictwa rodzinnego
 • interwencji kryzysowej
 • pomocy w załatwieniu spraw urzędowych itp.

Działania podejmowane wobec sprawców przemocy:

Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 36, pokój 4, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 56 69 68 783. Program adresowany jest do wszystkich osób stosujących przemoc domową, które są zainteresowane tą formą pomocy.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • doradztwa
 • poradnictwa indywidualnego
 • rozwiązywania problemów życiowych
 • wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i prawnego.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo