Komu przysługuje fundusz alimentacyjny?
 
Jeśli

  • jesteś osobą wychowującą dziecko

Uwaga: Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów.

  • masz zasądzone alimenty na dzieci
  • osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku
  • prowadzona przez komornika  sądowego lub syndyka egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna

Uwaga: Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik sądowy lub syndyk nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

możesz starać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Do jakiego wieku przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia 18 roku życia albo,
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo,
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo

Do jakiej wysokości przysługuje fundusz alimentacyjny?

  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł, a w przypadku przekroczenia powyższej kwoty stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę” , tj. wysokość przysługującego świadczenia jest pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego, chyba że wysokość obliczonego w ten sposób świadczenia byłaby niższa niż 100 zł.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  • Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego