Ogólna charakterystyka problemu

"Uchodźca to osoba, która z uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego państwa". (Konwencja Genewska z 1951r).

Osoba, która posiada status uchodźcy może zgłosić się do ośrodka pomocy w celu uzyskania pomocy w ramach indywidualnego programu integracji. Pomoc nie przysługuje uchodźcy będącemu małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Formy pomocy w celu integracji uchodźców:

  • Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
  • Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Specjalistyczne poradnictwo