Obraz przedstawia loga m.in Programu Regionalnego Funduszy Europejskich

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt partnerski pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, w ramach którego jednym z elementów jest świadczenie usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego czyli wsparcie i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych.

Usługi te w głównej mierze będą dotyczyć udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym. Zakres świadczonych usług dotyczy w szczególności:

  • pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
  • pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
  • pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
  • pomocy w praniu odzieży i bielizny;
  • pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
  • informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
  • odwiedzin w szpitalu;
  • wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy.

Z usług w ramach Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. wsparcia w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 56 69 68 766, 56 69 68 767 lub 56 69 68 794.