O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A codziennie w dniach roboczych od godz. 8.00 do 13.00 w pokoju nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Wnioski składa się nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych można pobrać jn:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne. Odbiorca pali gazowych w gospodarstwach domowych to osoba, która dokonuje zakupu paliwa w znaczeniu pierwotnym jako strona umowy z dostawca paliwa (umowa do wglądu),
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
    – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
  • W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
    – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy. 

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.