Dnia 25.11.2022 r. odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Dziecko krzywdzone – problem interdyscyplinarny”. Konferencja zorganizowana pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta Grudziądza.

Wydarzenie miało miejsce na terenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Wystąpiło 10 prelegentów w tym 2 z Naszego Ośrodka (prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, prof. UZ dr hab. n. med. Marcin Polok Kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, lek. Szymon Magnuszewski Koordynator Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, Małgorzata Suchomska Kierownik Działu Usług Społecznych i Interwencji Kryzysowej MOPR w Grudziądzu oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Grudziądzu, Katarzyna Kminikowska Kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej MOPR w Grudziądzu, nadkom. Hanna Hydzik Komenda Miejska Policji w Grudziądzu, Wiesława Chyła pedagog, certyfikowany opiekun dziecka – ofiary przestępstwa z Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, SSR Tomasz Simiński-Stanny Przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Bogusław Bartos Koordynator kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Małgorzata Kufel Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, specjalistka pielęgniarstwa psychiatrycznego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

W konferencji udział wzięło około 160 osób w tym m.in. pracownicy medyczni, placówek oświatowych,  pomocy społecznej oraz policji. Celem konferencji było naświetlenie szerzącego się problemu zaniedbywania i krzywdzenia dzieci, niewydolności wychowawczej rodziców i możliwości podejmowania przez służby szeregu interdyscyplinarnych działań w tym zakresie.

 Podczas konferencji przedstawiono szeroko problematykę dziecka krzywdzonego w tym zespół dziecka maltretowanego, zjawisko krzywdzenia dziecka z perspektywy rodzinnego kuratora sądowego. Omówiono występowanie przemocy  w rodzinie i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka, procedurę „Niebieskie Karty”, rolę sądu w postępowaniu związanym z przemocą w rodzinie, algorytm postępowania w podmiotach leczniczych z dzieckiem krzywdzonym. Wskazano również na bardzo istotną tematykę związaną z umieszczaniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Grudziądza.

Konferencja pokazała jak ogromne jest zaangażowanie wszystkich służb w niesieniu pomocy osobom tego potrzebującym i jak ważne jest wsparcie pokrzywdzonych, gdyż los tych osób nie może pozostać nikomu obojętny.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie podczas prezentacji

 

Przedstawia pracownika MOPR prowadzącego konferencję.

Przedstawia pracownika Policji prowadzącego konferencję.

Przedstawia pracownika Sądu prowadzącego konferencję.

Przedstawia pracownika Szpitala prowadzącego konferencję.