Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1336) Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni (liczone od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polski) w przypadku dalszego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy tylko w konkretnych przypadkach  wymienionych w tym rozporządzeniu, czyli dla obywateli Ukrainy którzy:

  1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
  2. posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
  3. ukończyli 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  4. są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia; świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
  5. samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
  6. są małoletnimi wymienionymi w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Aby zapoznać się z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów, kliknij tutaj

Do wniosku należy dołączyć dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

Należy mieć również na uwadze, iż nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 8.06.2022 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1383) weszła w życie 1.07.2022 r. i wprowadziła zasadę, że wniosek o świadczenia pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie tej ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.  Wnioski o świadczenie pieniężne złożone z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. 

Aby zapoznać się z wyżej wymienioną Ustawą, kliknij tutaj