Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Powyższe przesłanki szczegółowo opisane w wywiadzie środowiskowym, zawierającym w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę dają rzeczywistą podstawę do umieszczenia w Domu.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi;
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej w myśl art. 59 ust. 1 cytowanej ustawy ustala organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. W myśl art. 61 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy;
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
  1. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

* Ponadto zgodnie z art. 61 ust. 2a ustawy, opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby nie wymienione w ust. 2.

Wykaz domów pomocy społecznej istniejących na terenie miasta Grudziądza

Poniższe jednostki spełniają wymogi standardu określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej 

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu prowadzi działalność w następujących obiektach:

  • dla osób przewlekle psychicznie chorych w obiektach przy ul. Parkowej 12 oraz ul. Armii Krajowej 39 – liczba miejsc 216 ogółem
  • dla osób przewlekle somatycznie chorych w obiekcie przy ul. Nadgórnej 30/32 oraz przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4 – liczba miejsc 196 ogółem

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej ustalany jest corocznie w formie Zarządzenia Prezydenta, które następnie jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy – PATRZ: PRAWO/ Zarządzenia Prezydenta

Organem prowadzącym dla ww. domu pomocy społecznej jest Samorząd Grudziądza.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
w zakresie kierowania: 56 69 68 790
w zakresie umieszczania i ustalania opłaty: 56 69 68 784 i 56 69 68 787

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo