Ogólna charakterystyka problemu    

Dotyczy głównie dzieci i młodzieży, która nie ma zapewnionej należytej opieki ze strony swoich opiekunów. Jednak problem ten także dotyczy rodzin, gdzie dzieci swoim zachowaniem sprawiają tak duże kłopoty, z którymi opiekunowie sobie nie radzą.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

JAK ZAREAGOWAĆ?
W przypadku stwierdzenia niewydolności wychowawczej, nienależytego sprawowania opieki przez rodziców wobec dzieci należy o takim fakcie poinformować Sąd Rodzinny. Informację można także zgłosić w MOPR. Wówczas ośrodek pomocy wszczyna postępowanie mające na celu ustalenie faktycznej sytuacji. O ile zajdzie podejrzenie nienależytego wypełniania obowiązków przez rodziców pracownik socjalny zgodnie z art.11 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeprowadzi wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu i stwierdzeniu potrzeby zapewnienia rodzinie opieki asystenta, pracownik socjalny zawnioskuje o powyższe do kierownika ops.

Dopuszczalna jest również sytuacja, gdy dziecko z uwagi na konflikt w domu rodzinnym nie chce dłużej przebywać pod opieką rodziców. Wówczas samo zgłasza się do Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego ul. Mikołaja z Ryńska 8, tel. 56 46 21 871.