Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Mieszkania chronione wspierane z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303/4 przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny   i systemie pieczy zastępczej oraz placówki wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Mieszkania chronione treningowe z siedzibą przy ul. Nadgórnej 30/32 przeznaczone są dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się w drodze decyzji kierującej wystawionej przez Dyrektora MOPR. Zgodnie z art.53 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się   o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Powyższe mieszkania mają charakter rotacyjny, a okres na jaki są przydzielane zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspakajania potrzeby mieszkania we własnym zakresie bądź przez miasto (mieszkanie komunalne lub socjalne).

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej. Miesięczną odpłatność ustala się w uzgodnieniu z osobą ubiegająca się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym zgodnie z § 2 Uchwały Nr VI/45/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Grudziądzu.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo