Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

Dom Dziennego Pobytu prowadzący działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4.

Obiekt pierwszy dysponuje 60 miejscami, natomiast drugi 40 miejscami. Dom zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia zgodnie z uchwałą Nr XLI/112/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013 roku.
Do podstawowych zadań Domu należy zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych poprzez:

  • stworzenie dogodnych warunków do dziennego przebywania osób zakwalifikowanych (w budynku 6 świetlic, ogród),
  • zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych (zajęcia w grupach zainteresowań, specyfika dni tygodnia w DDP, wyjazdy, wyjścia do instytucji kulturalno oświatowych miasta) oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
  • organizowanie terapii zajęciowej (zajęcia usprawniające, rozwijające zainteresowania, organizowanie wystaw prac),
  • zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu (dwa posiłki),
  • współpraca z placówkami pomocy społecznej, klubami seniorów,
  • opieka medyczna (porady).

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie MOPR, w dni robocze w godzinach 7.45 -9.30 lub 14.15 – 15.30 w Kasie MOPR lub nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Zespołu ds. pomocy instytucjonalnej Działu Usług Społecznych i Interwencji Kryzysowej, kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 -15.30, numer: 56 69 68 784 lub 56 69 68 787. Wniosek można przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Od 2007 roku na terenie Grudziądza, przy ul. Marcinkowskiego 6-8 funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działa przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, oferuje 40 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie gminy miasto Grudziądz. Uczestnicy korzystają ze świadczeń opiekuńczych, zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, rekreacyjno-kulturalnych oraz edukacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. W budynku znajduje się m. in. pracownia rehabilitacyjna, kulturoterapii, zaradności życiowej, multimedialna, kulinarna, artystyczna, gospodarstwa domowego (z pralnią), pokój wypoczynku i wyciszeń, jadłodajnia, pokój socjalny, pokój specjalistów. Pensjonariuszom zapewniany jest posiłek. Realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie gminy miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zlecono po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Grudziądzkiemu Centrum „CARITAS”.

Skierowanie do ŚDS:

Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji MOPR wydanej po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną bądź jej opiekuna prawnego.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych wraz z adnotacją, czy pacjent należy do osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, czy też osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada- zaświadczenia o dochodzie uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie MOPR w dni robocze w godzinach 7.45 -9.30 lub 14.15 – 15.30 w Kasie MOPR lub nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Zespołu ds. pomocy instytucjonalnej Działu Usług Społecznych i Interwencji Kryzysowej, kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 -15.30, numer: 56 69 68 790. Wniosek można przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odpłatność:

Pobyt w ŚDS jest bezpłatny.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo