System pomocy społecznej w gminie-miasto Grudziądz na prawach powiatu: Radzie Miejskiej podlega Prezydent Grudziądza. Prezydentowi Grudziądza podlega Wydział Zdrowia i Spraw Społecznym Urzędu Miejskiego, któremu podlega ośrodek wsparcia – Dom Dziennego Pobytu. Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego podlega Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który udziela świadczeń pieniężnych w tym zasiłki oraz świadczenia niepieniężne w tym praca socjalna, pomoc rzeczowa, poradnictwo, interwencja kryzysowa, posiłek, schronisko, usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej, mieszkania chronione. Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych - 216 miejsc oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych – 196 miejsc. Mieszkanie chronione treningowe jest przeznaczone dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie samotnych matek z małoletnimi dziećmi, natomiast mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz placówki wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Jednostki niepubliczne:
1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, w tym również wymagających usług opiekuńczych, noclegownię i ogrzewalnię prowadzi Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzi Grudziądzkie Centrum Caritas
3. Schronisko dla bezdomnych kobiet i Hostel dla osób będących w kryzysie prowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Wersja opisowa powyższego systemu przedstawionego w formie graficznej.

System pomocy społecznej w gminie-miasto Grudziądz na prawach powiatu.

Radzie Miejskiej podlega Prezydent Grudziądza. Prezydentowi Grudziądza podlega Wydział Zdrowia i Spraw Społecznym Urzędu Miejskiego, któremu podlega ośrodek wsparcia – Dom Dziennego Pobytu. Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego podlega Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który udziela świadczeń pieniężnych w tym zasiłki oraz świadczenia niepieniężne w tym praca socjalna, pomoc rzeczowa, poradnictwo, interwencja kryzysowa, posiłek, schronisko, usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej, mieszkania chronione.
Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych - 216 miejsc oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych – 196 miejsc.
Mieszkanie chronione treningowe jest przeznaczone dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie samotnych matek z małoletnimi dziećmi, natomiast mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz placówki wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Jednostki niepubliczne:
1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, w tym również wymagających usług opiekuńczych, noclegownię i ogrzewalnię prowadzi Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzi Grudziądzkie Centrum Caritas
3. Schronisko dla bezdomnych kobiet i Hostel dla osób będących w kryzysie prowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej