Ogólna charakterystyka problemu

 Za osobę bezdomną należy uznać - osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Dla Kobiet

Bezdomnym kobietom schronienie udziela Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 36, tel. 56 46 40 190.

Dla Mężczyzn

Koło Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta udziela schronienia bezdomnym mężczyznom, zabezpiecza również niezbędną odzież i jeden gorący posiłek dziennie. Towarzystwo prowadzi:

  • schronisko: ul. Parkowa 22/24, tel. 56 64 104 10, 56 64 330 64
  • noclegownia: ul. Parkowa 22/24, tel. 56 64 330 64

Osoby Bezdomne

  • Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty gwarantuje bezdomnym gorący posiłek  oraz odzież, ul. Klasztorna 6, tel. 56 64  294 44

Jeżeli ktokolwiek zna miejsca koczowania osób bezdomnych  powinien niezwłocznie zgłosić  ten fakt telefonicznie do jednego z niżej wymienionych podmiotów:

  • Straż Miejska , ul. Piłsudskiego 51, tel. 56 45 10 361
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Waryńskiego 34A tel. 56 69 68 750
  • Komenda Miejska Policji, ul. Chełmińska 111, tel. 56 47 75 45 221

Bezdomny w celu uzyskania pomocy powinien zgłosić się do pracownika socjalnego MOPR lub bezpośrednio do schroniska.