Obraz zawiera loga wszystkich 4 partnerów projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pragnie poinformować, iż po raz trzeci realizuje projekt partnerski pn. „Rodzina w Centrum 3” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kontynuacja projektów: „Rodzina w Centrum” i „Rodzina  w Centrum 2”. Projekt ten realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Przedsięwzięcie  współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 12 663 937,00 zł, natomiast dofinansowanie z UE: 10 764 346,45 zł.

Ww. przedsięwzięcie realizowane jest przez MOPR w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz samorządami powiatowymi i miejskimi z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Termin realizacji zadania obejmuje obecnie okres od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Pełna treść informacji - kliknij aby się z nią zapoznać (PDF, 223 KB)

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są tutaj - kliknij aby się z nimi zapoznać.