Od 1 lipca 2021 r. można składać elektronicznie - za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ministerialnego portalu https://empatia.mpips.gov.pl wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.
Od 1 sierpnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski w formie papierowej.
Miejsce przyjmowania wniosków: Dział Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A, na parterze w pokoju nr 25.
Ważne!
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Ponadto w przypadku przekroczenia powyższej kwoty stosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę” , tj. wysokość przysługującego świadczenia pomniejszona jest o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego, chyba że wysokość obliczonego w ten sposób świadczenia jest niższa niż 100 zł wówczas świadczenie nie przysługuje.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 i ich wypłata zależne są od daty złożenia wniosku:
Data złożenia wniosku: 1 lipiec 2021 r. - 31 sierpień 2021 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 31 października 2021 r.
Data złożenia wniosku: 1-30 wrzesień 2021 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 30 listopada 2021 r.
Data złożenia wniosku: 1-31 październik 2021 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 31 grudnia 2021 r.
Data złożenia wniosku: 1-30 listopad 2021 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 31 stycznia 2022 r.
Data złożenia wniosku: 1 grudzień 2021 r. – 31 styczeń 2022 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 28 lutego 2022 r.
Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.