Ogólna charakterystyka problemu

Pojęcie sieroctwa może mieć obecnie szeroki zakres znaczeniowy dlatego coraz częściej dla określenia jego rodzaju używa się przymiotników: naturalne (biologiczne) lub społeczne.


Przez sieroctwo naturalne rozumie się taką sytuację kiedy rodzice dziecka nie żyją. W przypadku sieroctwa społecznego dziecko pozbawione jest opieki rodzicielskiej z innych powodów, najczęściej należą do nich alkoholizm, rozkład pożycia małżeńskiego, bieda, choroby psychiczne lub fizyczne rodziców. Konkretne sytuacje osierocenia różnią się od siebie znacznie np. dziecko, które faktycznie pozbawione jest właściwej opieki ze strony rodziców może nadal z nimi zamieszkiwać przez co pozostaje z nimi w kontakcie i formalnie jest pod ich opieką. Natomiast pobyt dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej powoduje, że nie ma ono poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, ponieważ jego kontakty z rodziną są najczęściej rzadkie i niesystematyczne. Termin "sieroctwo społeczne" jest czasem używany jako określenie stanu psychicznego dziecka, które ma" poczucie sieroctwa", przeżywa fakt odtrącenia emocjonalnego, chociaż jego potrzeby fizyczne są zaspokajane, wyrasta w domu rodziców i pod ich formalną opieką. Możemy mieć zatem do czynienia również z subiektywnym poczuciem sieroctwa. Analogicznie do półsieroctwa naturalnego można by wyodrębnić półsieroctwo społeczne a więc te sytuacje, w których funkcje rodzicielskie pełni tylko jedno z rodziców, drugie zaś jest nieobecne w życiu dziecka, np. dzieci w rodzinach rozbitych.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

Jeżeli dziecko nie ma zapewnionej należytej opieki należy o tym poinformować: 

  • Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 19, tel. 56 46 13 666
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34A tel. 56 69 68 775

Dziecko, które stwierdzi że nie chce (nie może)  przebywać w domu z rodzicami (opiekunami)  może samo zgłosić się do:

  • Kuratora zawodowego Sądu Rejonowego
  • Pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
  • Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego ul. Mikołaja z Ryńska 8, telefon: 56 46 218 71

Placówka: Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, obowiązana jest przyjąć bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia Sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 lat i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji. W przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki - na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenia jego zdrowia lub życia.  
 
Po wyjaśnieniu sytuacji przez Sąd dziecko może:

  • powrócić do rodziców, opiekunów
  • na mocy postanowienia Sądu, zostać skierowane do: rodzinnej opieki zastępczej lub placówki opiekuńczo- wychowawczej, tj. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu przy ulicy M. z Ryńska 8, bądź Domu Rodzinnego w Grudziądzu mieszczącego się przy ulicy Śniadeckich 52/2.