Obraz przedstawia loga Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa kujawsko-pomorskiego, kujawsko-pomorskiej teleopieki, unii europejskiej (kontury czarne)

Z dniem 6.04.2021 ogłasza się nabór kandydatów do uczestnictwa w projekcie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Nabór będzie trwał nieprzerwanie do dnia 31.05.2021 roku włącznie.

Gmina – miasto Grudziądz przystąpiła jako Partner do realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,  Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19.

Realizatorem projektu w imieniu Partnera jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34 a, 86 – 300 Grudziądz.

ZAKRES WSPARCIA

W ramach Projektu zaplanowane zostało wsparcie dla 40 osób, będących mieszkańcami Grudziądza w następującym zakresie: Świadczenie usługi teleopieki w postaci urządzenia typu bransoletka, wisiorek lub przycisk SOS z geolokalizacją. Każdy z uczestników projektu wraz z opiekunem/członkiem rodziny/sąsiadem itp. zostanie przeszkolony z obsługi i konserwacji urządzenia. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestnik po wciśnięciu przycisku SOS połączy się za pomocą urządzenia z Telecentrum. Pracownik Telecentrum na podstawie rozmowy z uczestnikiem podejmie decyzję o powiadomieniu o zaistniałej sytuacji osoby wskazanej do kontaktu lub powiadomi pogotowie ratunkowe. Geolokalizacja urządzenia pozwoli na ściągnięcie aktualnej lokalizacji uczestnika, co jest szczególnie ważne kiedy zagrożenie nastąpi poza miejscem zamieszkania. Usługa jest bezpłatna.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach usługi teleopieki jest:

 • odpowiedni zasięg GSM w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu
 • brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z w/w usługi
 • pozytywna ocena możliwości i zdolności technicznych Uczestnika Projektu.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W Projekcie mogą uczestniczyć:

 • osoby zamieszkujące na terenie Grudziądza
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.


Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 1051,50 zł brutto dla osoby samotnej oraz 792 zł brutto na osobę w rodzinie
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

REKRUTACJA I PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Świadczenie usług w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” planowane jest w okresie 07.2021 r. – 12.2023 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać zgłoszenia:

Dodatkowo podczas rekrutacji osoba zainteresowana udziałem w Projekcie przedkłada dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych z formularza zgłoszeniowego.

Wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych formularz rekrutacji oraz wszelką dokumentację Projektową podpisuje opiekun prawny.

Kwalifikacji uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna.

Z osobami, które przejdą pozytywnie proces rekrutacji podpisana zostanie umowa dotycząca udziału w Projekcie.

Dokumenty do pobrania: