Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu poszukuje osób na stanowisko pracownika socjalnego.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym art. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

  • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
  • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 Wyjaśnienia:

  1. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  2. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 roku kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r. – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność – mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  3. Osoby, które rozpoczęły realizację specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia
    2013 r.  muszą udokumentować zrealizowane wymagania wprowadzone przepisami  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r.
    w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. nr 27 poz. 158).

Rozporządzenie określa wykaz godzin przedmiotów (330 godziny) oraz praktyk zawodowych (240 godzin) niezbędnych do zaliczenia w celu uznania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego prosimy o składanie dokumentów w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Pracownik socjalny” w budynku przy ul. Waryńskiego 34A, wrzucając kopertę do znajdującej się w holu głównym skrzynki (pomieszczenie ochrony) lub przesłanie dokumentów drogą pocztową.

Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną (wg wzoru, który można pobrać pod niniejszym ogłoszeniem).

 

Pobierz plik z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (PDF, 118 KB)