Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Ogólna charakterystyka problemu

Problem osób starych dotyczy głównie osób samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny.

Formy pomocy na terenie Grudziądza

W przypadku osób starych szukających towarzystwa, wsparcia z pomocą wychodzi:

 • Dom Dziennego Pobytu ul. Piłsudskiego 111, tel. 56 46 206 37

Dom Dziennego Pobytu prowadzi działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4. Obiekt pierwszy dysponuje 60 miejscami, natomiast drugi 40 miejscami. Dom zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia

Do podstawowych zadań Domu należy zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych poprzez:

 1. stworzenie dogodnych warunków do dziennego przebywania osób zakwalifikowanych,
 2. zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych (zajęcia w grupach zainteresowań, specyfika dni tygodnia w DDP, wyjazdy, wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych miasta) oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej
 3. organizowanie terapii zajęciowej (zajęcia usprawniające, rozwijające zainteresowania, organizowanie wystaw prac),
 4. zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu (dwa posiłki),
 5. współpraca z placówkami pomocy społecznej, klubami seniorów,
 6. opieka medyczna (porady).

Usługi opiekuńcze

OOsobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem W Grudziądzu usługi opiekuńcze są świadczone przez PKPS.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczy PCK.

Odpłatność za usługi wynika każdego roku z przepisów uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnej do 100% (776 zł) - nieodpłatnie
 • Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie do 100%  (600 zł) - nieodpłatnie

Stawki obowiązujące za godzinę świadczonych usług :

2023 rok I –VI

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej : 29,40
 • Polski Czerwony Krzyż: 29,60
 • Psychiatryczne: 29,60 dla osoby dorosłej, dla dzieci od 100 zł

2023 rok VII –XII

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej : 30,30
 • Polski Czerwony Krzyż: 30,50
 • Psychiatryczne: 30,50 dla osoby dorosłej, dla dzieci od 103 zł

2024 rok I –VI

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej : 35,30
 • Polski Czerwony Krzyż: 35,50
 • Psychiatryczne: 35,50 dla osoby dorosłej, dla dzieci od 106 zł

2024 rok VII –XII

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej : 35,80
 • Polski Czerwony Krzyż: 36,00
 • Psychiatryczne: 36,00 dla osoby dorosłej, dla dzieci od 110 zł

Osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia wymagają całodobowej opieki mogą ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Procedura ubiegania się o umieszczenie w DPS rozpoczyna się od złożenia wniosku osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego w MOPR u pracownika socjalnego. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji i sporządzeniu wywiadu środowiskowego wydana zostaje decyzja administracyjna o umieszczeniu, zakwalifikowaniu w odpowiednim DPS, bądź odmowie umieszczenia w DPS.

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo