Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

Dom Dziennego Pobytu prowadzący działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4.

Obiekt pierwszy dysponuje 60 miejscami, natomiast drugi 40 miejscami. Dom  zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia zgodnie z uchwałą Nr XLI/112/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2013 roku.
Do podstawowych zadań Domu należy zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych poprzez:

  • stworzenie dogodnych warunków do dziennego przebywania osób zakwalifikowanych (w budynku 6 świetlic, ogród),
  • zaspokojenie potrzeb kulturalno-oświatowych (zajęcia w grupach zainteresowań, specyfika dni tygodnia w DDP, wyjazdy, wyjścia do instytucji kulturalno oświatowych miasta) oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
  • organizowanie terapii zajęciowej (zajęcia usprawniające, rozwijające zainteresowania, organizowanie wystaw prac),
  • zapewnienie wyżywienia w czasie pobytu (trzy posiłki),
  • współpraca z placówkami pomocy społecznej, klubami seniorów,
  • opieka medyczna.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Od 2007 roku na terenie Grudziądza, przy ul. Marcinkowskiego 6-8 funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działa przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, oferuje 40 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo zamieszkałych na terenie gminy miasto Grudziądz. Uczestnicy korzystają ze świadczeń opiekuńczych, zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, rekreacyjno-kulturalnych oraz edukacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. W budynku znajduje się m. in. pracownia rehabilitacyjna, kulturoterapii, zaradności życiowej, multimedialna, kulinarna, artystyczna, gospodarstwa domowego (z pralnią), pokój wypoczynku i wyciszeń, jadłodajnia, pokój socjalny, pokój specjalistów. Pensjonariuszom zapewniany jest posiłek. Realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na terenie gminy miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zlecono po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Grudziądzkiemu Centrum „CARITAS”.

Skierowanie do ŚDS:

Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji MOPR wydanej po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną bądź jej opiekuna prawnego.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych wraz z adnotacją, czy pacjent należy do osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, czy też osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada- zaświadczenia o dochodzie uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie MOPR, ul. Waryńskiego 34a, w pokoju nr 217 codziennie w godz. od 7:30 do 10:00, we wtorki dodatkowo od 12:00 do 15:00, w pozostałych godzinach istnieje możliwość złożenia wniosku u Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej lub w Sekretariacie Ośrodka. Wniosek można przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odpłatność:

Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi  zgodnie z art.51b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) wynosi 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, tryb kierowania i przyjmowania do domów, kwalifikacje osób świadczących usługi, standardy usług świadczonych przez domy, termin dostosowania domów do wymaganych standardów określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 ze zm.).