Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,  a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna:

 • bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie

Przemoc psychiczna:

 • wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi

Przemoc seksualna:

 • wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi

Inny rodzaj zachowań:

 • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych
 • niszczenie rzeczy osobistych
 • demolowanie mieszkania
 • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie
 • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
 • zmuszanie do picia alkoholu
 • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

Procedura „Niebieskie Karty”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  realizuje procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby dotknięte przemocą domową oraz świadkowie przemocy mogą zgłosić ten fakt następującym podmiotom, które są ustawowo uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”:

 • policji
 • przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • przedstawicielom oświaty
 • pracownikom ochrony zdrowia ( lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny).

Zespół Interdyscyplinarny

Zarządzeniem Nr 30/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 4 lutego 2011 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Grudziądzu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Miejskiej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądzkiego Centrum Caritas i Sądu Rejonowego. Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele w/w podmiotów. Członkami grup roboczych mogą być także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace w grupach roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikające z problemów występujących w konkretnych przypadkach. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę ,,Niebieskie Karty”.

Zespół funkcjonuje w strukturze Działu Usług Społecznych i Interwencji Kryzysowej ul. Waryńskiego 36, nr telefonów :

 • 56 69 68 788 (Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego)
 • 56 69 68 783 (z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego)
 • 56 69 68 782, 56 69 68 786, 56 69 68 789 (koordynatorzy grup roboczych)

 
Ofiary przemocy na terenie Grudziądza mogą skorzystać ze wsparcia następujących podmiotów:

Hostel dla osób będących w kryzysie ul. Waryńskiego 36 w Grudziądzu - prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny, telefon całodobowy do Hostelu: 56 46 39 496 - zapewnia całodobowe schronienie w specjalnie urządzonych i przygotowanych pokojach, do Hostelu można zgłosić się o każdej porze, nie jest wymagane skierowanie.

Zespół ds. interwencji kryzysowej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 36, pokoje 6,7,8 pracownicy socjalni telefon: 56 69 68 782, 56 69 68 789, 56 69 68 786; pokój 9 psycholog telefon: 56 69 68 785 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   - udziela wsparcia w postaci:

 • poradnictwa psychologicznego
 • poradnictwa rodzinnego
 • interwencji kryzysowej
 • pomocy w załatwieniu spraw urzędowych itp.

Działania podejmowane wobec sprawców przemocy:

Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 36, pokój 4, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 56 69 68 783. Program adresowany jest do wszystkich osób stosujących przemoc w rodzinie, które są zainteresowane tą formą pomocy. Ponadto do udziału mogą być osoby typowane przez pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji oraz instytucje i podmioty zajmujące się problematyką przemocy.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 • doradztwa
 • poradnictwa indywidualnego
 • rozwiązywania problemów życiowych
 • wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i prawnego.