Obraz: budynek będący siedzibą główną jednostki

Promocja rodzicielstwa zastępczego

link: Kaledarz 2018 (PNG, 1 964,55 KB)

link: Kaledarz 2017 (PNG, 1 407,78 KB)

Promocja rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Dzień Niepodległości świętujemy i kandydatów na rodziny zastępcze odnajdujemy” (PDF, 339 KB)

6 grudnia świętujemy, rodzin zastępczych poszukujemy! „I Ty możesz zostać Mikołajem!” (PDF, 449 KB)

Kartki świąteczne dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej” (PDF, 452 KB)

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jednym z zadań powiatu jest organizowanie pieczy zastępczej.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.  Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Objęcie dziecka formą pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, jednakże osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej może za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywać w niej na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

 • uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;

 lub

 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

Apel Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

„Rodzic na zastępstwo. Miłość na zawsze” to hasło kampanii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu promującej rodzicielstwo zastępcze, której Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu był Ambasadorem. Wspomniane wyżej hasło to także idea jaką kierują się wszystkie osoby chętne do podjęcia się nie lada trudu jakim jest opieka nad dzieckiem, które we własnym rodzinnym domu nie odnalazło szczęścia i właściwie zapewnionej opieki. Mając na uwadze dobro dziecka i chęć zapewnienia możliwości właściwego rozwoju poprzez wychowywanie się w kochającej rodzinie, chcemy nadal propagować rodzinną pieczę zastępczą.

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze - osoby, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce.

Zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 – letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 6. przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 8. posiadają stałe źródło dochodów,
 9. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka).

 Jeśli są wśród Was, Waszych kręgach i grupach przyjaciół osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać rodziną zastępczą gorąco prosimy o przekazanie tego APELU i o kontakt z nami pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz
tel. 56 69 68 775

Możecie Państwo liczyć z naszej strony na pełną informację, wsparcie i pomoc.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zachęcamy do oglądania poniżej zamieszczonych programów telewizyjnych, które stanowią  dodatkowe źródło wiedzy dla osób zainteresowanych tą tematyką.

Rodzinna Piecza Zastępcza

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza:
  • spokrewniona (osoby będące wstępnymi np. babcia, dziadek lub rodzeństwem dziecka),
  • niezawodowa (osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka np. ciocia, wujek, osoba obca),
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
 • rodzinny dom dziecka.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim (osoba samotna).

Art. 42 ww. ustawy, o którym mowa wyżej określa warunki jakie należy spełnić ubiegając się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Zgodnie z art. 44 ww. ustawy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

Rodziny pomocowe.
Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe (art. 39 ust. 2 powyższej ustawy). Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową. Rodziną pomocową może być rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka; małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek,  opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (art. 77 ust. 3 powyższej ustawy):

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. przygotowanie we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie nie został przyznany asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych - link: Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest sprawowana w formie:

 • placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

 • socjalizacyjnego,
 • interwencyjnego,
 • specjalistyczno-terapeutycznego,
 • rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - link: Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Punkt Przyjmowania Wniosków z zakresu pomocy społecznej

Kawalerzysta na koniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 36

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek - Piątek: 7.45 - 10.00
wtorki od godz. 14.00 do 15.00

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Waryńskiego 34A

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 700 fax: 56 69 68 702

 GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek-Piątek: 7.30-15.30

Informator teleadresowy - Kliknij! (PDF, 561 KB)
Informujemy, że w trosce o dobro klienta oraz
bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące są nagrywane.

Obiekt monitorowany całodobowo