Dom Pomocy Społecznej

 86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 12

 tel. 56 45 175 20, fax. 56 45 175 40

 

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu prowadzi działalność w następujących obiektach:


1) dla osób przewlekle psychicznie chorych w obiektach przy ul. Parkowej 12 oraz ul. Armii Krajowej 39 – liczba miejsc 216 ogółem


2) dla osób przewlekle somatycznie chorych w obiekcie przy ul. Nadgórnej 30/32 – oraz przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4 – liczba miejsc 196 ogółem

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny

86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 36

tel. 56 46 311 83 lub 56 46 401 90

 

Współpraca MOPR i PKPS obejmuje w szczególności:

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych oraz w wieku poprodukcyjnym

- pomoc w naturze (odzież, obuwie, przybory szkolne, paczki świąteczne, sprzęt domowy, itp.)

- organizowanie dla dzieci imprez okolicznościowych (gwiazdka, pikniki itp.)

- schronienie dla bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu.

 

 

Centrum Pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu

86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 36

tel. 56 46 311 83 lub 56 46 401 90

 

    Podmiot funkcjonuje od dnia 1 września 2012 roku. Jest placówką prowadzoną przez Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

w Grudziądzu na zlecenie gminy miasto Grudziądz.
Centrum zapewniania opiekę osobom nietrzeźwym poprzez:

1) prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych na 8 miejsc

2) całodobowe przyjmowanie osób doprowadzonych (przez funkcjonariuszy Policji lub strażników Straży Miejskiej) z terenu gminy – miasto Grudziądz w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

Centrum udziela pomocy bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu poprzez:
1) prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet  - 25 miejsc

2) prowadzenie hostelu dla osób w stanie kryzysu z terenu gminy – miasto Grudziądz – 10 miejsc

 

 

Dom Dziennego Pobytu

86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 111

tel. 56 46 206 37

 

Placówka wsparcia dziennego prowadząca działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4. Obiekt pierwszy dysponuje 60 miejscami, natomiast drugi 40 miejscami. Dom  zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia.


 
 

Urząd Miejski w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1

tel. 56 45 10 200

 

Najczęściej współpracujące wydziały:

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1

tel. 56 45 10 320 lub 56 45 10 321

 

Wydział Edukacji

86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 32-36

tel. 56 45 10 310

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 22

tel. 56 64 33 000

 

MOPR oraz PUP podejmują działania na rzecz tych samych beneficjentów, tj. osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP korzystających z pomocy społecznej. Celem usystematyzowania podejmowanych działań w dniu 8 października 2007 roku podpisane zostało: "Porozumienie o współpracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji  zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu oraz Grudziądzkiego Centrum "Caritas" im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu" (treść porozumienia w załączniku Nr 1).
 

W dniu 6 maja 2009 r. pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie dotyczące zasad kierowania przez PUP na wniosek MOPR osób zarejestrowanych w PUP i korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego oraz przekazywania informacji o osobach z którymi podpisany jest kontrakt socjalny (treść porozumienia w załączniku Nr 2).

 Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

 

W dniu 4 marca 2016 roku pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie o współpracy dotyczącej Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

 Załącznik

W dniu 29 marca 2016 roku pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach porozumieniao współpracy dotyczącej PAI.

 Załącznik

 

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 111

tel. 56 45 132 22

Grafika: System Pomocy Społecznej.