Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym art. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 Wyjaśnienia:

 1. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
 2. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 roku kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r. – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność – mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
 3. Osoby, które rozpoczęły realizację specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia
  2013 r.  muszą udokumentować zrealizowane wymagania wprowadzone przepisami  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r.
  w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. nr 27 poz. 158).

Rozporządzenie określa wykaz godzin przedmiotów (330 godziny) oraz praktyk zawodowych (240 godzin) niezbędnych do zaliczenia w celu uznania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego prosimy o składanie dokumentów w Dziale Organizacyjnym, ul. Waryńskiego 34A, pokój 102.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej cyklicznie promuje rodzicielstwo zastępcze. Z posiadanego doświadczenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wynika, że najskuteczniejszą formą promocji jest docieranie do potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych poprzez przekaz medialny, zwłaszcza w formie umożliwiającej dzielenie się przez istniejące już rodziny zastępcze
z odbiorcami własnymi doświadczeniami z pełnienia tej ważnej, ale jakże trudnej roli. Powyższe pozwala na promowanie pozytywnego, a przede wszystkim prawdziwego wizerunku rodzicielstwa zastępczego. Przekaz taki nie może być jednak nudny i zbyt oczywisty.
W dzisiejszych czasach odbiorcy stawiają na kreatywność, oryginalność i pomysłowość autorów przekazywanego materiału.

Pracownicy tutejszego ośrodka wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Grudziądza i napisali innowacyjny projekt będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs Fundacji Ernst & Young, która kompleksowo wspiera rozwój i edukację dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, aby zwiększać ich szanse na dobrą przyszłość oraz pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Celem podjętych przez tutejszy Ośrodek działań było pozyskanie dodatkowych środków na promocję idei rodzicielstwa zastępczego. W naszych planach przewidzieliśmy m. in. konkurs na utwór muzyczny promujący rodzicielstwo zastępcze, realizację interesującego spotu reklamowego, uszycie w ramach przeprowadzonych warsztatów dużego misia – maskotki, która będzie znakiem rozpoznawczym grudziądzkich rodzin zastępczych, przygotowanie materiałów reklamowych w formie ulotek i kalendarza ściennego, a także cykliczne publikowanie w Biuletynie „Pokochaj Grudziądz” historii istniejących rodzin zastępczych. Założyliśmy, że takie formy przekazu pozwolą nam zachęcić nowe grono odbiorców do pełnienia roli rodziny zastępczej, dla których dobro dziecka pozbawionego opieki będzie najistotniejsze.

Osiągnęliśmy ogromny sukces wyprzedzając konkurencję. Nasz innowacyjny projekt zajął 4 miejsce na 42 wnioski złożone z całej Polski uzyskując 19 pkt na 20 możliwych. Pozwoliło to na pozyskanie kwoty 8 tysięcy złotych. Przyznane środki umożliwią przeprowadzenie szerokiej kampanii społecznej pod hasłem „Rodzina zastępcza - bezpiecznym domem”, której efektem ma być m.in. zachęcenie potencjalnych nowych kandydatów do podjęcia decyzji o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej. Naszym założeniem jest przedstawienie rodzinnych form pieczy zastępczej jako najlepszego środowiska wychowawczego dla dzieci pozbawionych opieki, ale także poprawa wizerunku rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców naszego miasta.

Partnerami kampanii są: Urząd Miejski w Grudziądzu, Fundacja „Pomimo wszystko”, Dyrektorzy grudziądzkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu oraz Radio Eska Grudziądz.

Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych, na których można zapoznać się z podjętymi dotychczas działaniami w ramach naszego projektu:

 https://grudziadz.pl/artykul/69/16918/historia-rodziny-zastepczej

 https://grudziadz.pl/artykul/69/16836/poznaj-serce-rodzin-zastepczych

 https://bydgoszcz.tvp.pl/49028088/zblizenia-18072020

Jednocześnie serdecznie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać rodziną zastępczą do kontaktu z nami pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A p. 203 lub telefonicznie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej pod nr tel. 519-441-423.

I. Od dnia 3 sierpnia 2020 r. obsługa interesantów w sprawach:

 • świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i świadczenia dobry start (300+)

odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów pok. 4 (parter) w godz. 7.45 – 15.30

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

odbywa się w biurze działu Funduszu Alimentacyjnego pok. 25 (parter) w godz. 7.45 – 15.30

 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych

odbywa się w biurze działu Dodatków Mieszkaniowych pok. 11 (parter) w godz. 7.45 – 15.30

 • dofinansowań z PFRON

odbywa się w biurze Samodzielnego Referatu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych pok. 23 (parter) w godz. 7.45 – 15.30

 • pomocy społecznej

odbywa się w pomieszczeniach kasowych (parter) w godz. 7.45 – 9.30 oraz 14.15 – 15.30.

 

II. Wypłata świadczeń pienieżnych odbywa się w okienkach kasowych (parter) w godz. 9.45 – 14.00.

 

III. Odbiór talonów na żywność odbywa się w okienkach kasowych (parter) w godz. 14.15 – 15.30.

 

IV. Kontakt z asystentami rodziny i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z danym asystentem czy koordynatorem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Moc w pomocy – stop przemocy 2” w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2020. Priorytet II. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie - szczegółowe informacje o punkcie konsultacyjnym - kliknij (PDF, 226 KB)

 

Punkt konsultacyjny będzie czynny od 03-09-2020 do 03-12-2020 w każdy czwartek w godzinach 15.30 do 18.30, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 36 , pokoje 6,7,8 , telefony : 56 69 68 782 ; 56 69 68 789 ; 56 69 68 786.

 

W związku z koniecznością zachowania ostrożności w kontaktach z klientami z powodu pandemii Covid-19 konsultacje będą odbywały się telefonicznie oraz podczas osobistego kontaktu po uzgodnieniu telefonicznym z klientem terminu spotkania ze specjalistą.

15.30 – 17.30 (2h) dyżur pracownika socjalnego

15.30 – 16.30 (1h) dyżur radcy prawnego

15.30 – 17.30 (2h) dyżur psychologa

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane i potrzebujące wsparcia . Punkt działa nieodpłatnie.

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w warsztatach

1) Warsztaty edukacyjne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą

W ramach projektu odbędą się 2 edycje warsztatów, po 8 godzin każda edycja obejmujących problematykę zjawiska przemocy w rodzinie oraz sposobów skutecznej obrony osób i rodzin przed przemocą. W ramach jednej edycji odbędą się 4 spotkania dwugodzinne dla 12-osobowej grupy. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez specjalistę pracy socjalnej posiadającego wysokie kwalifikacje zawodowe związane z pracą z rodzinami doświadczającymi przemocy, psychologa oraz radcę prawnego. Warsztaty przyczynią się do zwiększenia wiedzy osób krzywdzonych oraz zagrożonych. Osoby biorące udział w warsztatach podniosą umiejętność szukania skutecznej pomocy i zwiększą poczucie sprawczości w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. W trakcie warsztatów zapewniony będzie catering. Uczestnicy zajęć otrzymają bilety do teatru i kina oraz na baseny solankowe.

 Terminy warsztatów:

I edycja - 4 spotkania we wrześniu 2020 roku

II edycja - 4 spotkania w listopadzie 2020 roku

W ramach każdej z edycji proponujemy:

 • spotkanie – 2 godz. - warsztaty z pracownikiem socjalnym
 • spotkanie – 2 godz. - warsztaty z pracownikiem socjalnym
 • spotkanie – 2 godz. - warsztaty z psychologiem
 • spotkanie – 2 godz. - warsztaty z radcą prawnym

2) Warsztaty dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze dotyczące rozpoznawania przemocy w rodzinie i skutecznej obrony przed przemocą

Zorganizowane zostaną 4 spotkania dwugodzinne dla 12 osób. Warsztaty będą przeprowadzone przez specjalistów pracy socjalnej (jedno 2-godzinne spotkanie) oraz psychologa (trzy 2-godzinne spotkania). Podczas warsztatów zaplanowano catering dla uczestników i prowadzących (bufet kawowy). W ramach warsztatów przedstawiony będzie problem przemocy wobec dzieci ze strony najbliższych, możliwości przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposoby radzenia sobie w wychowywaniu dzieci pochodzących z rodzin, w których dochodziło do przemocy. Rodziny zastępcze nierzadko borykają się z problemami w wychowywaniu dzieci, które trafiają do nich z rodzin, gdzie doświadczały przemocy bądź były świadkami przemocy. Powyższe działanie ma na celu zwiększenie świadomości wśród rodziców zastępczych bądź kandydatów na rodziny zastępcze na temat zjawiska przemocy wobec dzieci oraz radzenia sobie w ich wychowywaniu. Uczestnicy zajęć otrzymają bilety do teatru i kina oraz na baseny solankowe.

Terminy warsztatów:

4 spotkania po 2 godziny w październiku 2020 roku

 • 1 spotkanie ze specjalistą pracy socjalnej
 • 3 spotkania z psychologiem
  Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 36 , w godzinach 7.30-15.30 pod numerami 56 69 68 782 ; 56 69 68 789 ; 56 69 68 786.

Przypominamy, że świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ przyznane na okres świadczeniowy 2019/2021 przysługują do 31 maja 2021 r. Data końcowa przysługiwania świadczenia na każde dziecko zawarta została w informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Osoby, które pobierają aktualnie ww. świadczenia i mają je przyznane do 31 maja 2021 r. nie muszą składać kolejnych wniosków w tym roku. Obecnie wnioski powinny składać jedynie osoby na nowonarodzone dzieci oraz w przypadkach, gdy z różnych przyczyn świadczenie 500+ nie zostało dotychczas przyznane.