W dniach 22 oraz 29 sierpnia 2018 r. Zespół ds. Integracji Społecznej oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy współpracy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich, z Miejskim Punktem Informacji Turystycznej w Grudziądzu oraz Kołem Przewodników PTTK zorganizował projekt socjalny „Lato dzieci na Wiśle”. Adresatami projektu było 37 dzieci w wieku od 6 do 12 lat pochodzących z rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dzięki bezpłatnej pomocy udzielonej przez Koło Przewodników PTTK w Grudziądzu zorganizowano spacer z przewodnikiem po mieście. Dzieci miały okazję poznać najpiękniejsze zabytki Grudziądza, zdobyć nową wiedzę a także kształtować wrażliwość poznawczą. Podczas spaceru uczestnikom zapewniono słodki poczęstunek w postaci lodów. Główną atrakcją projektu był rejs po Wiśle statkiem „BASIA”. Dzieciom zorganizowano także konkurs z wiedzy o Grudziądzu oraz zapewniono słodkie upominki i napoje. Projekt pozwolił na osiągnięcie założonych celów, tj. zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci podopiecznych MOPR, połączenie wypoczynku z edukacją, dostarczenie dzieciom niezapomnianych wrażeń i atrakcji, zapewnienie poczęstunku w formie lodów, słodyczy oraz napojów. Szczególne podziękowania za pełne zaangażowanie i poświęcony czas składamy Przewodnikom z Koła PTTK, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia naszego projektu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż rozpoczyna rekrutację uczestników do II edycji projektu socjalnego „Pokonać przemoc”.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy na terenie miasta Grudziądza poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą domową.

Cykl zajęć obejmuje bezpłatne spotkania ze specjalistami – pracownikami socjalnymi, radcą prawnym i psychologiem.

Zapisy ruszają 01.09.2018 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Zespołu ds. interwencji kryzysowej – osobiście w siedzibie MOPR w Grudziądzu ul. Waryńskiego 36 (pokój 6-8) bądź telefonicznie: 56 69 68 782, 56 69 68 786, 56 69 68 789.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od 1 sierpnia 2018 r.   można składać – w formie papierowej -  wnioski o przyznanie:

- świadczeń wychowawczych – Program Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. oraz

- świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

Miejsce przyjmowania wniosków: Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych MOPR ul. Waryńskiego 34A, pokój  nr 4 (parter), w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00.

Wnioski wraz z załącznikami można składać także listownie oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, a w przypadku świadczeń wychowawczych dodatkowo poprzez: bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku 2017 niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, np. stypendia socjalne, sportowe, doktoranckie i habilitacyjne, alimenty na rzecz dzieci, zasiłki chorobowe, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz

-w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do ww. świadczeń.

W celu zapewnienia sprawnego rozpatrywania wniosków prosimy o:

  1. a) szczegółowe zapoznanie się z formularzami wniosków, w tym zawartymi w nich pouczeniami,
  1. b) dokładne wypełnienie wniosków, tj.:

- podanie wszystkich danych osobowych i adresowych wnioskodawcy,

- wykazanie wszystkich członków rodziny,

- zaznaczenie wszystkich pól wniosku. Jest to niezbędne do ustalenia m.in., czy:

  • wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko, czy nie (w przypadku świadczeń wychowawczych),
  • w roku bazowym – 2017 członkowie rodziny osiągali dochody inne niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w jakiej wysokości,
  • w roku bazowym - 2017 lub po tym roku członkowie rodziny uzyskali/utracili dochody podlegające opodatkowaniu,
  • członek rodziny wnioskodawcy lub sam wnioskodawca przebywa poza granicami RP,
  1. c) dołączenie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń, np.  :

- w razie wystąpienia zmian w sytuacji dochodowej rodziny, tj. w przypadku uzyskania lub utraty dochodu podlegającego opodatkowaniu w roku bazowym - 2017 lub po tym roku odpowiednio: rozliczenie podatku dochodowego potwierdzającego fakt utraty dochodu (PIT) albo zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód uzyskano,

- w przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu w roku bazowym - 2017, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku.

            Wszelkie stwierdzone braki lub nieścisłości wymagają wyjaśnienia, często wezwania wnioskodawcy do poprawienia wniosku lub jego uzupełnienia, co wpływa na termin rozpatrywania spraw.

Ustalenie prawa do świadczeń na okres zasiłkowy 2018/2019 i wypłata świadczeń zależne są od daty złożenia wniosku:

 

  1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (PROGRAM RODZINA 500+):

 

Data złożenia wniosku / Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń

1 lipca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.  [do 31 października 2018 r.]

1-30 września 2018 r. [do 30 listopada 2018 r.]

1-31 października 2018 r. [do 31 grudnia 2018 r.]

1-30 listopada 2018 r. [do 31 stycznia 2019 r.]

1 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. [do 28 lutego 2019 r.]

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

 

  1. ŚWIADCZENIA RODZINNE:

Data złożenia wniosku / Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń

1 lipca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

1 września 2018 r. - 31 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

1 listopada 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

 

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od 1 lipca 2018 r. można składać elektronicznie - za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego MRPiPS Emp@tia – przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będą wnioski w formie papierowej. Dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami można przekazać także listownie.

Miejsce przyjmowania wniosków: Samodzielny Referat Funduszu Alimentacyjnego MOPR przy ul. Waryńskiego 34A, w godz. od 7.30 do 15.30 , a we wtorki w godz. od 7.30 do 17.00 na parterze w pokoju nr 25.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2017 niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. stypendia, alimenty na rzecz dzieci, zasiłki chorobowe, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

- zaświadczenie wystawione przez komornika lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny mogą być konieczne inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 i wypłata świadczeń zależne są od daty złożenia wniosku:

Data złożenia wniosku / Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń

1-31 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r.

1-30 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

1-31 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

1-30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

1 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.