Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym art. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

Grafika: loga Fundusze Europejskie

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe uzyskała dofinansowanie i przystąpiła do realizacji projektu pt. "Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia, w szczególności do opiekunów faktycznych. Ze wsparcia w ramach projektu będą mogły korzystać osoby zamieszkujące na terenie miasta Grudziądz.

Od dnia 1 listopada 2017 r. przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie zacznie funkcjonować Dom Dziennego Pobytu, który będzie mieścił się w dolnych salach domu parafialnego. Dom ten przeznaczony będzie dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy na terenie miasta Grudziądza poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą domową.

Cykl zajęć obejmuje bezpłatne spotkania ze specjalistami – pracownikami socjalnymi, radcą prawnym i psychologiem.
Zapisy ruszają 01.09.2017 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Zespołu ds. interwencji kryzysowej – osobiście w siedzibie MOPR w Grudziądzu ul. Waryńskiego 36 (pokój 6-8) bądź telefonicznie:
56 69 68 782,
56 69 68 786,
56 69 68 789.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r.   można składać wnioski o przyznanie:

- świadczeń wychowawczych – Program Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. oraz

- świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

Miejsce przyjmowania wniosków: Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych MOPR przy ul. Waryńskiego 34A, pokój nr 3 i nr 4 (parter), w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00.

Wnioski wraz z załącznikami można składać także listownie oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, a w przypadku świadczeń wychowawczych dodatkowo poprzez: bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku 2016 niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, np. stypendia, alimenty na rzecz dzieci, zasiłki chorobowe, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz

-w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do ww. świadczeń.

W celu zapewnienia sprawnego rozpatrywania wniosków prosimy o:

  1. a) szczegółowe zapoznanie się z formularzami wniosków, w tym zawartymi w nich pouczeniami,
  1. b) dokładne wypełnienie wniosków, tj.:

- podanie wszystkich danych osobowych i adresowych wnioskodawcy,

- wykazanie wszystkich członków rodziny,

- zaznaczenie wszystkich pól wniosku. Jest to niezbędne do ustalenia m.in., czy:

  • wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko, czy nie (w przypadku świadczeń wychowawczych),
  • w roku bazowym – 2016 członkowie rodziny osiągali dochody inne niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w jakiej wysokości,
  • w roku bazowym - 2016 lub po tym roku członkowie rodziny uzyskali/utracili dochody podlegające opodatkowaniu,
  • członek rodziny wnioskodawcy lub sam wnioskodawca przebywa poza granicami RP,
  1. c) dołączenie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń, np.  :

- w razie wystąpienia zmian w sytuacji dochodowej rodziny, tj. w przypadku uzyskania lub utraty dochodu podlegającego opodatkowaniu w roku bazowym - 2016 lub po tym roku odpowiednio: rozliczenie podatku dochodowego potwierdzającego fakt utraty dochodu (PIT) albo zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód uzyskano,

- w przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu w roku bazowym - 2016, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku.

            Wszelkie stwierdzone braki lub nieścisłości wymagają wyjaśnienia, często wezwania wnioskodawcy do poprawienia wniosku lub jego uzupełnienia, co wpływa na termin rozpatrywania spraw.

Ustalenie prawa do świadczeń na okres zasiłkowy 2017/2018 i wypłata świadczeń zależne są od daty złożenia wniosku:

 

  1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (PROGRAM RODZINA 500+):

Data złożenia wniosku

Termin wydania decyzji
i wypłaty świadczeń

1-31 sierpnia 2017 r.

do 31 października 2017 r.

1-30 września 2017 r.

do 30 listopada 2017 r.

1-31 października 2017 r.

do 31 grudnia 2017 r.

1-30 listopada 2017 r.

do 31 stycznia 2018 r.

1 grudnia 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.

do 28 lutego 2018 r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

  1. ŚWIADCZENIA RODZINNE:

Data złożenia wniosku

Termin wydania decyzji
i wypłaty świadczeń

1-31 sierpnia 2017 r.

do 30 listopada 2017 r.

1 września 2017 r.-31 października 20017 r.

do 31 grudnia 2017 r.

1 listopada 2017 r.-31 grudnia 2017 r.

do 28 lutego 2018 r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.