Obraz przestawia następujące loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż z dniem 6 października 2020 r. zakończył rekrutację w ramach dodatkowego naboru dla osób bezrobotnych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. W związku z powyższym Formularze rekrutacyjne złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.

Pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej serdecznie dziękują Anonimowym Darczyńcom za przekazanie dla najmłodszych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu otrzymanych w ramach dodatków do swoich prezentów ślubnych zabawek, gier, puzzli oraz artykułów szkolnych.

Zamierzamy obdarować nimi dzieci m. in. podczas interwencji pracowników socjalnych w rodzinach niewydolnych wychowawczo, by zminimalizować w ten sposób stan napięcia małoletnich. Okazane wsparcie traktujemy jako wyraz Państwa dobroci oraz chęci niesienia pomocy potrzebującym. Część z dostarczonych upominków już pierwszego dnia trafiła do naszych milusińskich. Niespodzianka wywołała uśmiech na twarzach dzieci, a to właśnie liczy się najbardziej, bo „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym art. pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

  • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
  • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 Wyjaśnienia:

  1. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  2. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 roku kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r. – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność – mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  3. Osoby, które rozpoczęły realizację specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia
    2013 r.  muszą udokumentować zrealizowane wymagania wprowadzone przepisami  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r.
    w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. nr 27 poz. 158).

Rozporządzenie określa wykaz godzin przedmiotów (330 godziny) oraz praktyk zawodowych (240 godzin) niezbędnych do zaliczenia w celu uznania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego prosimy o składanie dokumentów w Dziale Organizacyjnym, ul. Waryńskiego 34A, pokój 102.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej cyklicznie promuje rodzicielstwo zastępcze. Z posiadanego doświadczenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wynika, że najskuteczniejszą formą promocji jest docieranie do potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych poprzez przekaz medialny, zwłaszcza w formie umożliwiającej dzielenie się przez istniejące już rodziny zastępcze
z odbiorcami własnymi doświadczeniami z pełnienia tej ważnej, ale jakże trudnej roli. Powyższe pozwala na promowanie pozytywnego, a przede wszystkim prawdziwego wizerunku rodzicielstwa zastępczego. Przekaz taki nie może być jednak nudny i zbyt oczywisty.
W dzisiejszych czasach odbiorcy stawiają na kreatywność, oryginalność i pomysłowość autorów przekazywanego materiału.

Pracownicy tutejszego ośrodka wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Grudziądza i napisali innowacyjny projekt będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs Fundacji Ernst & Young, która kompleksowo wspiera rozwój i edukację dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, aby zwiększać ich szanse na dobrą przyszłość oraz pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Celem podjętych przez tutejszy Ośrodek działań było pozyskanie dodatkowych środków na promocję idei rodzicielstwa zastępczego. W naszych planach przewidzieliśmy m. in. konkurs na utwór muzyczny promujący rodzicielstwo zastępcze, realizację interesującego spotu reklamowego, uszycie w ramach przeprowadzonych warsztatów dużego misia – maskotki, która będzie znakiem rozpoznawczym grudziądzkich rodzin zastępczych, przygotowanie materiałów reklamowych w formie ulotek i kalendarza ściennego, a także cykliczne publikowanie w Biuletynie „Pokochaj Grudziądz” historii istniejących rodzin zastępczych. Założyliśmy, że takie formy przekazu pozwolą nam zachęcić nowe grono odbiorców do pełnienia roli rodziny zastępczej, dla których dobro dziecka pozbawionego opieki będzie najistotniejsze.

Osiągnęliśmy ogromny sukces wyprzedzając konkurencję. Nasz innowacyjny projekt zajął 4 miejsce na 42 wnioski złożone z całej Polski uzyskując 19 pkt na 20 możliwych. Pozwoliło to na pozyskanie kwoty 8 tysięcy złotych. Przyznane środki umożliwią przeprowadzenie szerokiej kampanii społecznej pod hasłem „Rodzina zastępcza - bezpiecznym domem”, której efektem ma być m.in. zachęcenie potencjalnych nowych kandydatów do podjęcia decyzji o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej. Naszym założeniem jest przedstawienie rodzinnych form pieczy zastępczej jako najlepszego środowiska wychowawczego dla dzieci pozbawionych opieki, ale także poprawa wizerunku rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców naszego miasta.

Partnerami kampanii są: Urząd Miejski w Grudziądzu, Fundacja „Pomimo wszystko”, Dyrektorzy grudziądzkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu oraz Radio Eska Grudziądz.

Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych, na których można zapoznać się z podjętymi dotychczas działaniami w ramach naszego projektu:

 https://grudziadz.pl/artykul/69/16918/historia-rodziny-zastepczej

 https://grudziadz.pl/artykul/69/16836/poznaj-serce-rodzin-zastepczych

 https://bydgoszcz.tvp.pl/49028088/zblizenia-18072020

Jednocześnie serdecznie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać rodziną zastępczą do kontaktu z nami pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A p. 203 lub telefonicznie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej pod nr tel. 519-441-423.