Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wspieranie rodziny to praca z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka .

PRACA Z RODZINĄ
 
W celu prowadzenia pracy z rodziną wyżej cytowana ustawa powołuje funkcję asystenta rodziny.
 
Do  zadań asystenta rodziny zgodnie z art.15 ust.1 wskazanej ustawy należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 

- Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od

stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

 

POMOC W OPIECE I WYCHOWANIU DZIECKA


Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka może odbywać się w formie wsparcia dziennego na bazie placówek oraz przy współudziale

rodzin wspierających.

- W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
- Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.
- Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; specjalistycznej pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.


 Zadania placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej:

- Zapewnienie opieki  i wychowania,
- Zapewnienie pomocy  w nauce,
- Organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych,
- Rozwój zainteresowań,


Zadania placówki wsparcia dziennego o charakterze specjalistycznym:

- Wszystkie zadania jak wyżej,
- Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,
- Realizowanie indywidualnego programu korekcyjnego, programu psychokorekcyjnego  lub psychoprofilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii,


Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Placówki wsparcia dziennego mogą być prowadzone w połączonych formach.

Zadania rodziny wspierającej:

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

- opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,


Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) jednym z zadań powiatu jest organizowanie pieczy zastępczej.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.  Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Objęcie dziecka formą pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, jednakże osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej może za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywać w niej na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

 - uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego;

 lub

 - legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

 

 

APEL  Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

„Rodzic na zastępstwo. Miłość na zawsze” to hasło kampanii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu promującej rodzicielstwo zastępcze, której Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu był Ambasadorem. Wspomniane wyżej hasło to także idea jaką kierują się wszystkie osoby chętne do podjęcia się nie lada trudu jakim jest opieka nad dzieckiem, które we własnym rodzinnym domu nie odnalazło szczęścia i właściwie zapewnionej opieki. Mając na uwadze dobro dziecka i chęć zapewnienia możliwości właściwego rozwoju poprzez wychowywanie się w kochającej rodzinie, chcemy nadal propagować rodzinną pieczę zastępczą.

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze - osoby, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce.

Zgodnie z art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  1. a)  zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  2. b)   opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 – letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

6) przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  1. a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8) posiadają stałe źródło dochodów,

9) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka).

 

 Jeśli są wśród Was, Waszych kręgach i grupach przyjaciół osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać rodziną zastępczą gorąco prosimy o przekazanie tego APELU i o kontakt z nami pod adresem:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz
tel. 56 69 68 775


Możecie Państwo liczyć z naszej strony na pełną informację, wsparcie i pomoc.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zachęcamy do oglądania poniżej zamieszczonych programów telewizyjnych, które stanowią  dodatkowe źródło wiedzy dla osób zainteresowanych tą tematyką.

http://tvsm.pl/videoteka/uwagiwarte/2014.04.01

http://tvsm.pl/videoteka/gsi/2016.01.06

http://tvsm.pl/videoteka/gsi/2016.05.24

http://tvsm.pl/videoteka/uwagiwarte/2016.06.14

http://tvsm.pl/videoteka/gsi/2016.07.20

http://tvsm.pl/videoteka/gsi/2016.07.22

https://www.youtube.com/watch?v=zmt4au0mnwU&feature=youtu.be

http://tvsm.pl/videoteka/gsi/2017.06.06

 

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

a) rodzina zastępcza:

- spokrewniona (osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
- niezawodowa (osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
- zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna

b) rodzinny dom dziecka.

Art. 42 ww. ustawy, o którym mowa wyżej określa warunki jakie należy spełnić ubiegając się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej.


Zgodnie z art. 44 ww. ustawy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny. Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

 

Rodziny pomocowe.
Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe (art. 39 ust. 2 powyższej ustawy). Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową. Rodziną pomocową może być rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka; małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek,  opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (art. 77 ust. 3 powyższej ustawy):


1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2) przygotowanie we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie nie został przyznany asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych - LINK: BIP MOPR


 

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Instytucjonalna piecza zastępcza zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest sprawowana w formie:

 - placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

- socjalizacyjnego
- interwencyjnego,
- specjalistyczno-terapeutycznego,
- rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

- zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
- realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
- umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

- podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
- zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
- obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

- zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
 

USAMODZIELNIANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ - LINK: BIP MOPR

 

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

LINK: Kaledarz 2018

LINK: Kaledarz 2017

Grafika: Schemat systemu