Dom Pomocy Społecznej

 86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 12

 tel. 56 45 175 20, fax. 56 45 175 40

 

Mieszkańcami domu są osoby przewlekle chore psychicznie. Dostępna ilość miejsc wynosi: 216.

 

 

Dom Pomocy Społecznej

86-300 Grudziądz, ul. Nadgórna 30/32

tel. 56 45 176 20, fax. 56 45 176 20

 

W domu tym umieszczane są osoby przewlekle chore somatycznie. Dostępna ilość miejsc wynosi: 137.

 

 

 Dom Pomocy Społecznej

 86-300 Grudziądz, ul. Dywizjonu 303 Nr 4

 tel. 56 46 379 50, fax, 56 46 379 50 w. 35

 

Mieszkańcami domu są osoby w podeszłym wieku. Dostępna ilość miejsc wynosi: 75.

 

 

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego

86-300 Grudziądz, ul. Mikołaja z Ryńska 8

tel. 56 46 218 71, fax. 56 46 218 71

 

Placówka jest przeznaczona dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, na których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Dostępna ilość miejsc wynosi: 105

 

 

Grudziądzkie Centrum "CARITAS" im. Błogosławionej Juty

86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6

tel. 56 64 294 44

 

GC "CARITAS" jest placówką Caritas Diecezji Toruńskiej powołaną przez Biskupa Andrzeja Suskiego w celu niesienia pomocy charytatywnej najbiedniejszym mieszkańcom z Grudziądza i okolic.

W strukturach "Caritas" funkcjonują:

-  jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych, gdzie codziennie gorący posiłek otrzymuje około 600 osób,

-  Stacja Opieki Caritas, w ramach której możliwe jest bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,

-   Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 6-8.

 

 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11

tel. 56 64 222 53

 

Współpraca MOPR i PCK trwa nieustannie od kilkunastu lat. Dotyczy ona w szczególności:

- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu chorego

- udzielania pomocy finansowej ze środków PCK

- udzielania pomocy rzeczowej typu: odzież, obuwie, przybory szkolne, sprzęt ortopedyczny na zasadzie wypożyczenia

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny

86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 36

tel. 56 46 311 83 lub 56 46 401 90

 

Współpraca MOPR i PKPS obejmuje w szczególności:

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych oraz w wieku poprodukcyjnym

- pomoc w naturze (odzież, obuwie, przybory szkolne, paczki świąteczne, sprzęt domowy, itp.)

- organizowanie dla dzieci imprez okolicznościowych

- schronienie dla bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu

 

 

Centrum Pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu

86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 36

tel. 56 46 311 83 lub 56 46 401 90

 

Podmiot funkcjonuje od dnia 1 września 2012 roku. Jest placówką prowadzoną przez Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Grudziądzu na zlecenie gminy miasto Grudziądz.

Centrum zapewniania opiekę osobom nietrzeźwym poprzez:

1) prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych na 8 miejsc
2) całodobowe przyjmowanie osób doprowadzonych (przez funkcjonariuszy Policji lub strażników Straży Miejskiej) z terenu gminy – miasto Grudziądz w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

Centrum udziela pomocy bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu poprzez:
1) prowadzenie całodobowej placówki na 35 miejsc dla bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu,
2) całodobowe przyjmowanie do placówki bezdomnych kobiet i osób w stanie kryzysu z terenu gminy – miasto Grudziądz.

 

 

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 22/24
tel. 56 64 330 63 lub 56 64 330 64

 

Współpraca MOPR z Towarzystwem polega na zabezpieczaniu najpilniejszych potrzeb bezdomnym mężczyznom pochodzących z terenu miasta Grudziądza. Towarzystwo prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - 120 miejsc, oraz Noclegownię/ Ogrzewalnię – łącznie 50  miejsc. Schronisko zapewnia swoim podopiecznym m.in. nocleg, wyżywienie, zaopatruje w odzież i podstawowe leki. O przyjęciu do Schroniska bądź Noclegowni  decyduje Kierownik Schroniska w porozumieniu z Prezesem Towarzystwa i tutejszym ośrodkiem. Towarzystwo zapewnia także  podstawową  pomoc medyczną oraz prowadzi łaźnię dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku z terenu Grudziądza.

 

 

Związek Gmin i stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności

86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11

tel. 56 46 323 97

 

Bank zajmuje się pozyskiwaniem żywności od sponsorów, organizowaniem świątecznych zbiórek żywności wśród społeczności lokalnej Grudziądza i okolic. Współpraca Banku i MOPR dotyczy udzielania pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta.

 

 

 Dom Dziennego Pobytu

86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 111

tel. 56 46 206 37

 

Placówka wsparcia dziennego prowadząca działalność w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz przy ul. Dywizjonu 303/4. Obiekt pierwszy dysponuje 70 miejscami, natomiast drugi 30 miejscami. Dom  zapewnia swoim podopiecznym dzienną opiekę oraz posiłki. Korzystanie z usług opiekuńczych na bazie DDP odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPR. Dom proponuje swym podopiecznym liczne zajęcia mające na celu aktywizację i rozwijanie twórczych zainteresowań, wzmacnianie kontaktów interpersonalnych, organizację czasu wolnego. Odpłatność kształtuje się na poziomie kosztów wyżywienia 

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1

tel. 56 45 10 200

 

Najczęściej współpracujące wydziały:

 

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1

tel. 56 45 10 320 lub 56 45 10 321

 

Wydział Edukacji

86-300 Grudziądz, ul. Wodna 7

tel. 56 45 10 310

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 22

tel. 56 64 33 000

 

MOPR oraz PUP podejmują działania na rzecz tych samych beneficjentów, tj. osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP korzystających z pomocy społecznej. Celem usystematyzowania podejmowanych działań w dniu 8 października 2007 roku podpisane zostało: "Porozumienie o współpracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji  zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu oraz Grudziądzkiego Centrum "Caritas" im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu" (treść porozumienia w załączniku Nr 1).
 

W dniu 6 maja 2009 r. pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie dotyczące zasad kierowania przez PUP na wniosek MOPR osób zarejestrowanych w PUP i korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego oraz przekazywania informacji o osobach z którymi podpisany jest kontrakt socjalny (treść porozumienia w załączniku Nr 2).

 Załącznik Nr 1

 Załącznik Nr 2

 

W dniu 4 marca 2016 roku pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie o współpracy dotyczącej Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

 Załącznik

W dniu 29 marca 2016 roku pomiędzy PUP a MOPR zawarto porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach porozumieniao współpracy dotyczącej PAI.

 Załącznik

 

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 111

tel. 56 45 132 22