Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od 1 sierpnia 2018 r.   można składać – w formie papierowej -  wnioski o przyznanie:

- świadczeń wychowawczych – Program Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. oraz

- świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

Miejsce przyjmowania wniosków: Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych MOPR ul. Waryńskiego 34A, pokój  nr 4 (parter), w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00.

Wnioski wraz z załącznikami można składać także listownie oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, a w przypadku świadczeń wychowawczych dodatkowo poprzez: bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku 2017 niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, np. stypendia socjalne, sportowe, doktoranckie i habilitacyjne, alimenty na rzecz dzieci, zasiłki chorobowe, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz

-w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do ww. świadczeń.

W celu zapewnienia sprawnego rozpatrywania wniosków prosimy o:

  1. a) szczegółowe zapoznanie się z formularzami wniosków, w tym zawartymi w nich pouczeniami,
  1. b) dokładne wypełnienie wniosków, tj.:

- podanie wszystkich danych osobowych i adresowych wnioskodawcy,

- wykazanie wszystkich członków rodziny,

- zaznaczenie wszystkich pól wniosku. Jest to niezbędne do ustalenia m.in., czy:

  • wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko, czy nie (w przypadku świadczeń wychowawczych),
  • w roku bazowym – 2017 członkowie rodziny osiągali dochody inne niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w jakiej wysokości,
  • w roku bazowym - 2017 lub po tym roku członkowie rodziny uzyskali/utracili dochody podlegające opodatkowaniu,
  • członek rodziny wnioskodawcy lub sam wnioskodawca przebywa poza granicami RP,
  1. c) dołączenie dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń, np.  :

- w razie wystąpienia zmian w sytuacji dochodowej rodziny, tj. w przypadku uzyskania lub utraty dochodu podlegającego opodatkowaniu w roku bazowym - 2017 lub po tym roku odpowiednio: rozliczenie podatku dochodowego potwierdzającego fakt utraty dochodu (PIT) albo zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód uzyskano,

- w przypadku osiągania dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu w roku bazowym - 2017, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku.

            Wszelkie stwierdzone braki lub nieścisłości wymagają wyjaśnienia, często wezwania wnioskodawcy do poprawienia wniosku lub jego uzupełnienia, co wpływa na termin rozpatrywania spraw.

Ustalenie prawa do świadczeń na okres zasiłkowy 2018/2019 i wypłata świadczeń zależne są od daty złożenia wniosku:

 

  1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (PROGRAM RODZINA 500+):

 

Data złożenia wniosku / Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń

1 lipca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.  [do 31 października 2018 r.]

1-30 września 2018 r. [do 30 listopada 2018 r.]

1-31 października 2018 r. [do 31 grudnia 2018 r.]

1-30 listopada 2018 r. [do 31 stycznia 2019 r.]

1 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. [do 28 lutego 2019 r.]

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

 

  1. ŚWIADCZENIA RODZINNE:

Data złożenia wniosku / Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń

1 lipca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

1 września 2018 r. - 31 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

1 listopada 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

 

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.