Drukuj
Odsłony: 1910

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od 1 lipca 2018 r. można składać elektronicznie - za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego MRPiPS Emp@tia – przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będą wnioski w formie papierowej. Dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami można przekazać także listownie.

Miejsce przyjmowania wniosków: Samodzielny Referat Funduszu Alimentacyjnego MOPR przy ul. Waryńskiego 34A, w godz. od 7.30 do 15.30 , a we wtorki w godz. od 7.30 do 17.00 na parterze w pokoju nr 25.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:

- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj. 2017 niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. stypendia, alimenty na rzecz dzieci, zasiłki chorobowe, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

- zaświadczenie wystawione przez komornika lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny mogą być konieczne inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 i wypłata świadczeń zależne są od daty złożenia wniosku:

Data złożenia wniosku / Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń

1-31 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r.

1-30 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

1-31 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

1-30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

1 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.