Program „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten  ma na celu wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie w wysokości 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

  • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
  • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
  • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
  • w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Komu świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie „Dobry start” będzie można złożyć elektronicznie już od 1 lipca br. poprzez:

  • stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : empatia.mrpips.gov.pl.
  • bankowość elektroniczną.

W wersji papierowej wniosek można składać od 1 sierpnia br. w tych samym miejscu, gdzie wnioski o 500+  tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych p. 3, a rodziny zastępcze w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej p. 201. 

Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Druki wniosków o świadczenie „Dobry start” można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie  lub ze strony internetowej MOPR.