Grafika: loga Fundusze Europejskie

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe uzyskała dofinansowanie i przystąpiła do realizacji projektu pt. "Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia, w szczególności do opiekunów faktycznych. Ze wsparcia w ramach projektu będą mogły korzystać osoby zamieszkujące na terenie miasta Grudziądz.

Od dnia 1 listopada 2017 r. przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie zacznie funkcjonować Dom Dziennego Pobytu, który będzie mieścił się w dolnych salach domu parafialnego. Dom ten przeznaczony będzie dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

W Domu zostaną utworzone  24 miejsca opieki, a pobyt grupy uczestników potrwa 8 miesięcy.  Dzienny Dom Pobytu będzie czynny w godzinach 8:00-16:00. Organizacja pobytu uwzględniać będzie indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione zostaną zróżnicowane formy wsparcia grupowego i indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników będą dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, tak by zapewnić uczestnikom komfort i możliwość kontroli nad własną osobą. Dostępne będą usługi m.in.: fizjoterapeuty, psychologa, terapeuty zajęciowego, porady prawnika itp.

W ramach Projektu zapewnione zostaną następujące usługi, których celem będzie podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności:

- integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości,

- aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień,

- tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich itp.

W pierwszym etapie realizacji projektu (wrzesień i październik br.) zakłada się prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i dostosowanie przestrzeni do potrzeb uczestników, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drugi etap (listopad 2017 r. – sierpień 2019 r.) to prowadzenie domu świadczącego standardowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników oraz zapewnienie wsparcia opiekunom i osobom z otoczenia osób niesamodzielnych w pełnieniu usług opiekuńczych poprzez zwiększenie ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Od dnia 18 października będzie miał miejsce nabór uczestników do projektu.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłoszeń wszystkie zainteresowane osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów.