Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż na bieżąco sprawdzane i analizowane są wszelkie sygnały (zgłoszenia ze środowiska, w tym również anonimowe, z Policji, od zarządców nieruchomości, szkół) sugerujące nieprawidłowości w wydatkowaniu świadczeń pieniężnych wypłacanych przez MOPR, tj. świadczeń rodzinnych, wychowawczych – tzw. 500+, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków z pomocy społecznej. W przypadku potwierdzenia wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub ich marnotrawienia, wypłata świadczeń zamieniana jest w całości lub części na rzeczową albo realizowana w formie opłacania usług.

Dotychczas MOPR zmienił formę wypłaty świadczeń wychowawczych 11 rodzinom, a świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 rodzinom. Świadczenia te przekazywane są, w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny, w postaci talonów na żywność i środki czystości a także zarządcom nieruchomości na poczet opłat czynszowych, dostawcom mediów na opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, na opłaty za pobyt dziecka przedszkolu oraz na radę rodziców do szkoły itp. Obecnie toczą się trzy kolejne postępowania zmierzające do ustalenia, czy wypłacane świadczenia są wydatkowane zgodnie z celem. W skrajnych przypadkach dzieci trafiają do pieczy zastępczej i rodzina pozbawiana jest wypłaty ww. świadczeń.

W ramach świadczeń z pomocy społecznej z formy niepieniężnej korzysta blisko 180 osób średniomiesięcznie. W ramach tego wsparcia realizowana jest pomoc w postaci zasiłków celowych (żywność, środki czystości), zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych. Pomoc w formie niepieniężnej jest realizowana w całości jak i w części. W przypadku braku możliwości realizacji potrzeby w formie niepieniężnej czy bezpośrednio na konto realizatora danego rodzaju potrzeby, pomoc przyznawana jest pod warunkiem rozliczenia się danej osoby z udzielonego wsparcia, np. za leki, ubranie czy pościel na podstawie faktury imiennej.

Biorąc powyższe pod uwagę Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwraca się z apelem do wszystkich beneficjentów ww. świadczeń, aby nie wykorzystywali ich niezgodnie z przeznaczeniem, gdyż w potwierdzonych przypadkach zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w kierunku zamiany świadczenia pieniężnego na niepieniężne.